1 Stück verfügbar
146,64 € / Stück

Kurzbeschreibung

Passend für:
Fendt Mähdrescher
Fahrersitz

6335 C PL-I (Fg. Nr. 564110001 – 097, ZN205641X03010098-999, Motor Stage 4, Tier 4F) - Bj. 15 – 17

5255 L PL (Fg. Nr. ZN205554X03000001 – 9999, Motor Stage 4, Tier 4F), 6275 L PL (Fg. Nr. ZN205654X03000001 – 999, Motor Stage 4, Tier 4F) - Bj. 17 – 21

5275 C (Fg. Nr. ZN205539X03020001 – 999, Motor Stage 4, Tier 4F), 5275 C PL-I (Fg. Nr. ZN205540X03020001 – 999, Motor Stage 4, Tier 2, 4F), 6335 C (Fg. Nr. ZN205640X03020001 – 999, Motor Stage 4, Tier 2, 4F) - Bj. 18 – 20

5255 L (Fg. Nr. ZN205550X03020001 – 999, Motor Stage 4, Tier 2, 4F), 6275 L (Fg. Nr. ZN205650X03020001 – 999, Motor Stage 4, Tier 2, 4F), 6335 C PL-I (Fg. Nr. ZN205641X03020001 – 999, Motor Stage 4, Tier 4F) - Bj. 18 – 21

Ideal 7 (Fg. Nr. ZN2C0007P03010001 – 999), Ideal 8 (Fg. Nr. ZN2C0007P03010001 – 999), Ideal 9 (Fg. Nr. ZN2C0007P03010001 – 999) - Bj. 18

Ideal 7 (Fg. Nr. ZN2G0007V03020001 – 999), Ideal 8 (Fg. Nr. ZN2G0008C03020001 – 999), Ideal 9 (Fg. Nr. ZN2G0009C03020001 – 999) - Bj. 19

Ideal 7 (Fg. Nr. ZN2G0007H03030001 – 50999, 9AGC1012ELS000010 – 999), Ideal 8 (Fg. Nr. ZN2G0008K03030001 – 50999, 9AGC1013JLS000010 – 999), Ideal 9 (Fg. Nr. ZN2G0009L03030001 – 50999, 9AGC1014JLS000016 – 999), Ideal 10 (Fg. Nr. ZN2G0010C03010001 – 999) - ab Bj. 20

5255 L (Fg. Nr. ZN2G5550C03050001 – 999, Motor Stage 5, Tier 5), 5255 L PL (Fg. Nr. ZN2G5554K03050001 – 999, Motor Stage 5, Tier 5), 5275 C (Fg. Nr. ZN2G5539J03050001 – 999, Motor Stage 5, Tier 5), 5275 C PL-I (Fg. Nr. ZN2G5540J03050001 – 999, Motor Stage 5, Tier 5), 5275 C SL (Fg. Nr. ZN2G5541V03000001 – 999, Motor Stage 5, Tier 5), 6275 L (Fg. Nr. ZN2G5650T03050001 – 999, Motor Stage 5, Tier 5), 6275 L PL (Fg. Nr. ZN205654X03050001 – 999, Motor Stage 5, Tier 5), 6335 C (Fg. Nr. ZN2G5640C03050001 – 999, Motor Stage 5, Tier 5), 6335 C PL-I (Fg. Nr. ZN2G5641C03050001 – 999, Motor Stage 5, Tier 5) - Bj. 21

5255 L (Fg. Nr. 555010001 – 221, ZN205550X03010222-999, Motor Stage 4, Tier 2, 4F), 5275 C (Fg. Nr. 553900031 – 999, Motor Stage 3B, Tier 4I; 553910001 – 036, ZN205539X03010037-999, Motor Stage 4, Tier 2, 4F), 5275 C PL-I (Fg. Nr. 554000079 – 999, Motor Stage 3B, Tier 4I; 554010001 – 056, ZN205540X03010057-999, Motor Stage 4, Tier 2, 4F), 6275 L (Fg. Nr. 565010001 – 383, ZN205650X03010384-999, Motor Stage 4, Tier 2, 4F), 6335 C (Fg. Nr. 564000111 – 999, Motor Stage 3B, Tier 4I; 564010001 – 199, ZN205640X03010200-999, Motor Stage 4, Tier 2, 4F),
6335 C PL (Fg. Nr. 564100085 – 999, Motor Stage 3B, Tier 4I), 8380 P (Fg. Nr. 582000001 – 999, 582400001 – 999 AL, 582010001 – 017, 582410001 – 007 AL, 5824X03010008 – 999 AL, ZN205820X03010018 – 999), 8410 P (Fg. Nr. 583000001 – 999, 583400001 – 999 AL, 583010001 – 032, 583410001 – 018 AL, 5834X03010019 – 999 AL, ZN205830X03010033 – 999), 9490 X (Fg. Nr. 502000001 – 999, 502010001 – 130, 502400001 – 999 AL, 502410001 – 053 AL, ZN205020X03010131 – 999, ZN205024A03010054 – 999 AL)

Fendt Feldhäcksler
Fahrersitz

Katana 65 (Fg. Nr. 650/01001 – 99999), Katana 65 S4 (Fg. Nr. 652/00101 – 01100, WAM652XXX00F01101 – 99999), Katana 650 GEN3 (Fg. Nr. WAM65821X00F00101 – 99999), Katana 85 S4 (Fg. Nr. 653/00101 – 01100, WAM653XXX00F01101 – 99999)

Fendt Traktor
Fahrersitz

207 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM28621X00F00101 – 99999), 208 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM28721X00F00101 – 99999), 209 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM28821X00F00101 – 99999), 210 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM28921X00F00101 – 99999), 211 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM29821X00F00101 – 99999)

309 Vario (Fg. Nr. 336/00101 – 99999), 309 Vario SCR (Fg. Nr. 322/00101 – 99999), 310 Vario S4 (Fg. Nr. 347/00101 – 05000, WAM347XXX00F05001 – 99999), 310 Vario (Fg. Nr. 337/00101 – 99999), 310 Vario SCR (Fg. Nr. 323/00101 – 99999), 311 Vario GEN4 (Fg. Nr. WAM35121X00F00101 – 99999), 311 Vario S4 (Fg. Nr. 348/00101 – 05000, WAM348XXX00F05001 – 99999), 311 Vario (Fg. Nr. 338/00101 – 99999), 311 Vario SCR (Fg. Nr. 324/00101 – 99999), 312 Vario GEN4 (Fg. Nr. WAM35221X00F00101 – 99999), 312 Vario S4 (Fg. Nr. 349/00101 – 05000, WAM349XXX00F05001 – 99999), 312 Vario (Fg. Nr. 339/00101 – 99999), 312 Vario SCR (Fg. Nr. 325/00101 – 99999), 313 Vario GEN4 (Fg. Nr. WAM35321X00F00101 – 99999), 313 Vario S4 (Fg. Nr. 350/00101 – 05000, WAM350XXX00F05001 – 99999), 313 Vario SCR (Fg. Nr. 340/00101 – 99999), 314 Vario GEN4 (Fg. Nr. WAM35421X00F00101 – 99999)

411 Vario (Fg. Nr. 400/00101 – 99999), 412 Vario (Fg. Nr. 401/00101 – 99999), 413 Vario (Fg. Nr. 402/00101 – 99999), 414 Vario (Fg. Nr. 403/00101 – 99999), 415 Vario (Fg. Nr. 404/00101 – 99999)

512 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM43921X00F00101 – 99999), 512 Vario S4 (Fg. Nr. 435/00101 – 05000, WAM435XXX00F05001 – 99999), 512 Vario SCR (Fg. Nr. 413/00101 – 99999), 512 Vario S4 (Fg. Nr. 435/00101 – 05000, WAM435XXX00F05001 – 99999), 513 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM44021X00F00101 – 99999), 513 Vario S4 (Fg. Nr. 436/00101 – 05000, WAM436XXX00F05001 – 99999), 513 Vario SCR (Fg. Nr. 414/00101 – 99999), 513 Vario S4 (Fg. Nr. 436/00101 – 05000, WAM436XXX00F05001 – 99999), 514 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM44121X00F00101 – 99999), 514 Vario S4 (Fg. Nr. 437/00101 – 05000, WAM437XXX00F05001 – 99999), 514 Vario SCR (Fg. Nr. 415/00101 – 99999), 514 Vario S4 (Fg. Nr. 437/00101 – 05000, WAM437XXX00F05001 – 99999), 516 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM44221X00F00101 – 99999), 516 Vario S4 (Fg. Nr. 438/00101 – 05000, WAM438XXX00F05001 – 99999), 516 Vario SCR (Fg. Nr. 416/00101 – 99999), 516 Vario S4 (Fg. Nr. 438/00101 – 05000, WAM438XXX00F05001 – 99999)

711 Vario (Fg. Nr. 711/00201 – 00300, 711/08001 – 99999), 712 Vario (Fg. Nr. 712/00201 – 00300, 712/08001 – 99999, 724/00101 – 99999), 714 Vario (Fg. Nr. 714/00201 – 00300, 714/08001 – 99999, 725/00101 – 99999), 714 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76021X00F00101 – 99999), 714 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76026X00F00101 – 99999), 714 Vario S4 (Fg. Nr. 738/00101 – 06000, 738/01001 – 06000, WAM738XXX00F06001 – 99999), 714 Vario SCR (Fg. Nr. 732/00101 – 99999), 714 Vario (Fg. Nr. 714/00201 – 00300, 714/08001 – 99999, 725/00101 – 99999), 714 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76022X00F00101 – 99999), 714 Vario S4 (Fg. Nr. 738/00101 – 06000, WAM738XXX00F06001 – 99999), 714 Vario SCR (Fg. Nr. 732/00101 – 99999), 716 Vario (Fg. Nr. 716/00201 – 00300, 716/08001 – 99999, 726/00101 – 99999), 716 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76121X00F00101 – 99999), 716 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76126X00F00101 – 99999), 716 Vario S4 (Fg. Nr. 739/00101 – 06000, 739/01001 – 06000, WAM739XXX00F06001 – 99999), 716 Vario SCR (Fg. Nr. 733/00101 – 99999, , WAM739XXX00F06001-99999), 716 Vario (Fg. Nr. 716/00201 – 00300, 716/08001 – 99999, 726/00101 – 99999), 716 Vario S4 (Fg. Nr. 739/00101 – 06000, WAM739XXX00F06001 – 99999), 716 Vario SCR (Fg. Nr. 733/00101 – 99999), 718 Vario (Fg. Nr. 727/00101 – 99999), 718 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76221X00F00101 – 99999), 718 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76226X00F00101 – 99999), 718 Vario S4 (Fg. Nr. 740/00101 – 06000, 740/01001 – 06000, WAM740XXX00F06001 – 99999), 718 Vario SCR (Fg. Nr. 734/00101 – 99999), 718 Vario (Fg. Nr. 727/00101 – 99999), 718 Vario S4 (Fg. Nr. 740/00101 – 06000, WAM740XXX00F06001 – 99999), 718 Vario SCR (Fg. Nr. 734/00101 – 99999), 720 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76321X00F00101 – 99999), 720 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76326X00F00101 – 99999), 720 Vario S4 (Fg. Nr. 741/00101 – 06000, 741/01001 – 06000, WAM741XXX00F06001 – 99999), 720 Vario SCR (Fg. Nr. 735/00101 – 99999), 722 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76421X00F00101 – 99999), 722 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76426X00F00101 – 99999), 722 Vario S4 (Fg. Nr. 742/00101 – 06000, 742/01001 – 06000, WAM742XXX00F06001 – 99999), 722 Vario SCR (Fg. Nr. 736/00101 – 99999), 722 Vario S4 (Fg. Nr. 742/00101 – 06000, WAM742XXX00F06001 – 99999), 722 Vario SCR (Fg. Nr. 736/00101 – 99999), 724 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76521X00F00101 – 99999), 724 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76526X00F00101 – 99999), 724 Vario S4 (Fg. Nr. 743/00101 – 06000, 743/01001 – 06000, WAM743XXX00F06001 – 99999), 724 Vario SCR (Fg. Nr. 737/00101 – 99999)

815 Vario (Fg. Nr. 715/00101 – 99999), 817 Vario (Fg. Nr. 717/00101 – 99999), 818 Vario (Fg. Nr. 718/00101 – 99999, 729/00101 – 99999), 819 Vario SCR (Fg. Nr. 832/00101 – 99999), 820 Vario (Fg. Nr. 731/00101 – 99999), 820 Vario Greentec (Fg. Nr. 731/00101 – 99999), 822 Vario S4 (Fg. Nr. 839/00101 – 05000, 839/01001 – 05000, WAM839XXX00F05001 – 99999), 822 Vario SCR (Fg. Nr. 833/00101 – 99999), 822 Vario S4 (Fg. Nr. 839/00101 – 05000, WAM839XXX00F05001 – 99999), 822 Vario SCR (Fg. Nr. 833/00101 – 99999), 824 Vario S4 (Fg. Nr. 840/00101 – 05000, 840/01001 – 05000, WAM840XXX00F05001 – 99999), 824 Vario SCR (Fg. Nr. 834/00101 – 99999), 824 Vario S4 (Fg. Nr. 840/00101 – 05000, WAM840XXX00F05001 – 99999), 824 Vario SCR (Fg. Nr. 834/00101 – 99999), 826 Vario S4 (Fg. Nr. 841/00101 – 05000, 841/01001 – 05000, WAM841XXX00F05001 – 99999), 826 Vario SCR (Fg. Nr. 835/00101 – 99999), 826 Vario S4 (Fg. Nr. 841/00101 – 05000, WAM841XXX00F05001 – 99999), 826 Vario SCR (Fg. Nr. 835/00101 – 99999), 828 Vario S4 (Fg. Nr. 842/00101 – 05000, 842/01001 – 05000, WAM842XXX00F05001 – 99999), 828 Vario SCR (Fg. Nr. 836/00101 – 99999), 828 Vario S4 (Fg. Nr. 842/00101 – 05000, WAM842XXX00F05001 – 99999), 828 Vario SCR (Fg. Nr. 836/00101 – 99999)

916 Vario (Fg. Nr. 916/06001 – 99999), 918 Vario (Fg. Nr. 916/06001 – 99999), 920 Vario (Fg. Nr. 920/06001 – 99999), 922 Vario (Fg. Nr. 919/00101 – 99999), 924 Vario (Fg. Nr. 922/00101 – 99999, 924/06001 – 99999), 924 Vario SCR (Fg. Nr. 941/00101 – 99999), 924 Vario Tier III (Fg. Nr. 941/01001 – 99999), 924 Vario (Fg. Nr. 922/00101 – 99999, 924/06001 – 99999), 924 Vario SCR (Fg. Nr. 941/00101 – 99999), 926 Vario (Fg. Nr. 926/00701 – 00800, 926/06001 – 99999), 927 Vario (Fg. Nr. 925/00101 – 99999), 927 Vario S4 (Fg. Nr. 950/00101 – 05000, 950/01001 – 05000, WAM950XXX00F05001 – 99999), 927 Vario SCR (Fg. Nr. 942/00101 – 99999), 927 Vario (Fg. Nr. 942/01001 – 99999, Motor Tier 3), 927 Vario (Fg. Nr. 925/00101 – 99999), 927 Vario S4 (Fg. Nr. 950/00101 – 05000, WAM950XXX00F05001 – 99999), 927 Vario SCR (Fg. Nr. 942/00101 – 99999), 930 Vario (Fg. Nr. 928/00101 – 99999, 930/00101 – 99999), 930 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95723X00F00101 – 99999), 930 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM96823X00F00101 – 99999), 930 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM95726X00F00101 – 99999), 930 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM96826X00F00101 – 99999), 930 Vario S4 (Fg. Nr. 951/00101 – 05000, 951/01001 – 05000, WAM951XXX00F05001 – 99999), 930 Vario SCR (Fg. Nr. 943/00101 – 99999), 930 Vario (Fg. Nr. 943/01001 – 99999, Motor Tier 3), 930 Vario (Fg. Nr. 928/00101 – 99999, 930/00101 – 99999), 930 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95724X00F00101 – 99999), 930 Vario S4 (Fg. Nr. 951/00101 – 05000, WAM951XXX00F05001 – 99999), 930 Vario SCR (Fg. Nr. 943/00101 – 99999), 933 Vario (Fg. Nr. 931/00101 – 99999), 933 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95823X00F00101 – 99999), 933 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM96923X00F00101 – 99999), 933 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM95826X00F00101 – 99999), 933 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM96926X00F00101 – 99999), 933 Vario S4 (Fg. Nr. 952/00101 – 05000, 952/01001 – 05000, WAM952XXX00F05001 – 99999), 933 Vario SCR (Fg. Nr. 944/00101 – 99999), 933 Vario (Fg. Nr. 944/01001 – 99999, Motor Tier 3), 933 Vario (Fg. Nr. 931/00101 – 99999), 933 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95824X00F00101 – 99999), 933 Vario S4 (Fg. Nr. 952/00101 – 05000, WAM952XXX00F05001 – 99999), 933 Vario SCR (Fg. Nr. 944/00101 – 99999), 936 Vario (Fg. Nr. 934/00101 – 99999), 936 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95923X00F00101 – 99999), 936 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM97023X00F00101 – 99999), 936 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM95926X00F00101 – 99999), 936 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM97026X00F00101 – 99999), 936 Vario S4 (Fg. Nr. 953/00101 – 05000, 953/01001 – 05000, WAM953XXX00F05001 – 99999), 936 Vario SCR (Fg. Nr. 945/00101 – 99999), 936 Vario (Fg. Nr. 945/01001 – 99999, Motor Tier 3), 936 Vario (Fg. Nr. 934/00101 – 99999), 936 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95924X00F00101 – 99999), 936 Vario S4 (Fg. Nr. 953/00101 – 05000, WAM953XXX00F05001 – 99999), 936 Vario SCR (Fg. Nr. 945/00101 – 99999), 939 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM96023X00F00101 – 99999), 939 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM97123X00F00101 – 99999), 939 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM96026X00F00101 – 99999), 939 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM97126X00F00101 – 99999), 939 Vario S4 (Fg. Nr. 954/00101 – 05000, WAM954XXX00F05001 – 99999), 939 Vario SCR (Fg. Nr. 946/00101 – 99999), 939 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM96024X00F00101 – 99999), 939 Vario S4 (Fg. Nr. 954/00101 – 05000, WAM954XXX00F05001 – 99999), 939 Vario SCR (Fg. Nr. 946/00101 – 99999), 942 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM96123X00F00101 – 99999), 942 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM97223X00F00101 – 99999), 942 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM96126X00F00101 – 99999), 942 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM97226X00F00101 – 99999), 942 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM96124X00F00101 – 99999)

1038 Vario GEN2 (Fg. Nr. WAM53623X00F00101 – 99999), 1038 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM54423X00F00101 – 99999), 1038 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53626X00F00101 – 99999), 1038 Vario LRC GEN3 (Fg. Nr. WAM54426X00F00101 – 99999), 1038 Vario S4 (Fg. Nr. 527/00101 – 05000, WAM527XXX00F05001 – 99999), 1042 Vario GEN2 (Fg. Nr. WAM53723X00F00101 – 99999), 1042 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM54523X00F00101 – 99999), 1042 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53726X00F00101 – 99999), 1042 Vario LRC GEN3 (Fg. Nr. WAM54526X00F00101 – 99999), 1042 Vario S4 (Fg. Nr. 528/00101 – 05000, 528/00101 – 05000, WAM528XXX00F05001 – 99999), 1046 Vario GEN2 (Fg. Nr. WAM53823X00F00101 – 99999), 1046 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM54623X00F00101 – 99999), 1046 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53826X00F00101 – 99999), 1046 Vario LRC GEN3 (Fg. Nr. WAM54626X00F00101 – 99999), 1046 Vario S4 (Fg. Nr. 529/00101 – 05000, 529/01001 – 05000, WAM529XXX00F05001 – 99999), 1050 Vario GEN2 (Fg. Nr. WAM53923X00F00101 – 99999), 1050 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM54723X00F00101 – 99999), 1050 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53926X00F00101 – 99999), 1050 Vario LRC GEN3 (Fg. Nr. WAM54726X00F00101 – 99999), 1050 Vario S4 (Fg. Nr. 530/00101 – 05000, 530/01001 – 05000, WAM530XXX00F05001 – 99999)

Massey Ferguson Mähdrescher
Fahrersitz

MF 7370 PL-I (Fg. Nr. 564110001 – 097, ZN205641X03010098 – 999, Motor Stage 4, Tier 4F) - Bj. 15 – 17

MF 7345 Activa S PL (Fg. Nr. ZN205554X03000001 – 9999, Motor Stage 4, Tier 4F), MF 7347 Activa S PL (Fg. Nr. ZN205654X03000001 – 999, Motor Stage 4, Tier 4F) - Bj. 17 – 21

Ideal 7 (Fg. Nr. ZN2C0007P03010001 – 999), Ideal 8 (Fg. Nr. ZN2C0007P03010001 – 999), Ideal 9 (Fg. Nr. ZN2C0007P03010001 – 999) - Bj. 18

MF 7360 Beta (Fg. Nr. ZN205539X03020001 – 999, Motor Stage 4, Tier 4F), MF 7360 PL-I Beta (Fg. Nr. ZN205540X03020001 – 999, Motor Stage 4, Tier 2, 4F), MF 7370 (Fg. Nr. ZN205640X03020001 – 999, Motor Stage 4, Tier 2, 4F) - Bj. 18 – 20

MF 7345 Activa S (Fg. Nr. ZN205550X03020001 – 999, Motor Stage 4, Tier 2, 4F), MF 7347 Activa S (Fg. Nr. ZN205650X03020001 – 999, Motor Stage 4, Tier 2, 4F), MF 7370 PL-I (Fg. Nr. ZN205641X03020001 – 999, Motor Stage 4, Tier 4F) - Bj. 18 – 21

Ideal 7 (Fg. Nr. ZN2G0007V03020001 – 999), Ideal 8 (Fg. Nr. ZN2G0008C03020001 – 999), Ideal 9 (Fg. Nr. ZN2G0009C03020001 – 999) - Bj. 19

Ideal 7 (Fg. Nr. ZN2G0007H03030001 – 50999, 9AGC1012ELS000010 – 999), Ideal 8 (Fg. Nr. ZN2G0008K03030001 – 50999, 9AGC1013JLS000010 – 999), Ideal 9 (Fg. Nr. ZN2G0009L03030001 – 50999, 9AGC1014JLS000016 – 999) - ab Bj. 20

Ideal 10 (Fg. Nr. ZN2G0010C03010001 – 999) - ab Bj. 21

MF 7345 Activa S (Fg. Nr. ZN2G5550C03050001 – 999, Motor Stage 5, Tier 5), MF 7345 Activa S PL (Fg. Nr. ZN2G5554K03050001 – 999, Motor Stage 5, Tier 5), MF 7347 Activa S (Fg. Nr. ZN2G5650T03050001 – 999, Motor Stage 5, Tier 5), MF 7347 Activa S PL (Fg. Nr. ZN205654X03050001 – 999, Motor Stage 5, Tier 5), MF 7360 AL4 Beta (Fg. Nr. ZN2G5541V03000001 – 999, Motor Stage 5, Tier 5), MF 7360 Beta (Fg. Nr. ZN2G5539J03050001 – 999, Motor Stage 5, Tier 5), MF 7360 PL-I Beta (Fg. Nr. ZN2G5540J03050001 – 999, Motor Stage 5, Tier 5), MF 7370 (Fg. Nr. ZN2G5640C03050001 – 999, Motor Stage 5, Tier 5), MF 7370 PL-I (Fg. Nr. ZN2G5641C03050001 – 999, Motor Stage 5, Tier 5) - ab Bj. 21

MF 7345 Activa S (Fg. Nr. 555010001 – 221, ZN205550X03010222 – 999, Motor Stage 4, Tier 2, 4F), MF 7347 Activa S (Fg. Nr. 565010001 – 383, ZN205650X03010384 – 999, Motor Stage 4, Tier 2, 4F), MF 7360 Beta (Fg. Nr. 553900031 – 999, Motor Stage 3B, Tier 4I; 553910001 – 036, ZN205539X03010037 – 999, Motor Stage 4, Tier 2, 4F), MF 7360 PL-I Beta (Fg. Nr. 554000079 – 999, Motor Stage 3B, Tier 4I; 554010001 – 056, ZN205540X03010057 – 999, Motor Stage 4, Tier 2, 4F), MF 7370 (Fg. Nr. 564000111 – 999, Motor Stage 3B, Tier 2, 4I; 564010001 – 199, ZN205640X03010200 – 999, Motor Stage 4, Tier 2, 4F), MF 7370 PL (Fg. Nr. 564100085 – 999, Motor Stage 3B, Tier 4I), MF 7380 (Fg. Nr. 582000001-999, 582010001-017, 582400001-999 AL, 582410001-007 AL, 5824X03010008-999 AL, ZN205820X03010018-999), MF 7382 (Fg. Nr. 583010001-032, 583000001-999 , 582410001-007 AL, 583410001-018 AL, 583400001-999 AL, 5834X03010019-999 AL), MF 9380 Delta (Fg. Nr. 502000001 – 999, 502400001 – 999 AL, 502010001 – 130, 502410001 – 053 AL, ZN205020X03010131 – 999, ZN205024A03010054 – 999 AL)

Massey Ferguson Selbstfahr-Pflanzenschutzspritze
Fahrersitz

MF 8125 Sprayer

MF 9330 Sprayer, MF 9335 Sprayer

MF 9130 Plus Sprayer (Motor Tier 3)

Massey Ferguson Schwadmäher
Fahrersitz

Windrower WR 9950, WR 9960, WR 9970, WR 9980

Massey Fergsuon Traktor
Fahrersitz

MF 4707 Eco 3 (Fg. Nr. TABMC040CE5284002 – 999999, TABMCGB075020 – JB354040, Motor Tier 2, 3, 4I, 4F), MF 4708 Eco 3 (Fg. Nr. E5245009 – 999999, GB095022 – JB354036, Motor Tier 2, 3, 4I, 4F; Motor Stage 5), MF 4708 M, MF 4709 Eco 3 (Fg. Nr. TABMC060CE5296003 – 999999, TABMC060EGB083023 – JB347007, Motor Tier 3, 4I, 4F), MF 4709 M Eco 3 (Motor nur Stage 5), MF 4710 Eco 3, MF 4710 M Eco 3 (Motor nur Stage 5)

MF 5410 (Fg. Nr. C111001 – J017048, Motor Tier 3), MF 5420 (Fg. Nr. B124060 – J144022, Motor Tier 3), MF 5425 (Fg. Nr. T273087 – D077021, Motor Tier 3), MF 5430 (Fg. Nr. B110061 – H355019, Motor Tier 3), MF 5435 (Fg. Nr. T288086 – D204016, Motor Tier 3), MF 5440 (Fg. Nr. B123015 – J019009, Motor Tier 3), MF 5445 (Fg. Nr. T154036 – G021053, Motor Tier 3), MF 5450 (Fg. Nr. B131015 – H334024, Motor Tier 3), MF 5455 (Fg. Nr. T022073 – G022011, Motor Tier 3), MF 5460 (Fg. Nr. C143042 – D269072, Motor Tier 3, Sisu; S275031 – F156024, Motor Tier 3), MF 5465 (Motor Tier 3, Sisu 3906306), MF 5470 (Fg. Nr. S310050 – D247004, Motor Tier 3), MF 5475 (Motor Sisu 3906307), MF 5480 (Fg. Nr. S289006 – E029046, Motor Tier 3), MF 5608 (Fg. Nr. C339061 – H349047), MF 5609 (Fg. Nr. C340003 – H354057), MF 5610 (Fg. Nr. C353026 – J087036), MF 5611 (Fg. Nr. D288050 – G308046, Getriebe Dyna.4, D298025 – G309028, Getriebe Dyna.6), MF 5612 (Fg. Nr. D294054 – G334056, Getriebe Dyna.4, D295023 – G165048, Getriebe Dyna.6), MF 5613 (Fg. Nr. E014019 – G350024, Getriebe Dyna.4, E023046 – G307020, Getriebe Dyna.6), MF 5708 Eco 3 (Fg. Nr. JB022038 – 999999, Motor Tier 4F, Getriebe Dyna.4), MF 5708 Eco 4 (Fg. Nr. TABMC150AH5258034 – 999999 , Motor Tier 2), MF 5709 Eco 3 (Fg. Nr. HB347023 – 999999, Motor Tier 4F, Getriebe Dyna.4), MF 5709 Eco 4 (Fg. Nr. F5252008 – 99999999 , Motor Tier 2), MF 5709 M Eco 4 (Motor Stage 5, Getriebe Dyna.4), MF 5709 S (Fg. Nr. HB354019 – 999999, Getriebe Dyna.4; HB290047 – 999999, Getriebe Dyna.6), MF 5709 SL (Fg. Nr. HB290047 – 999999, Getriebe Dyna.6; HB354019 – 999999, Getriebe Dyna.4), MF 5710 Dyna.4(Fg. Nr. JB159029 – 999999, Motor Tier 3, 4F), MF 5710 Eco 4 (Fg. Nr. AGCMC170CF5260009 – 999999, TABMC170EHB125034 – KB192002, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 5710 M (Motor Stage 5, Getriebe Dyna.4), MF 5710 S (Fg. Nr. GB063032 – 999999, Getriebe Dyna.4; GB153017 – 999999, Getriebe Dyna.6), MF 5710 SL (Motor GB063032 – 999999, Getriebe Dyna.4; GB153017 – 999999, Getriebe Dyna.6), MF 5711 Eco 4 (Fg. Nr. F5357013 – 999999, HB038037 – KB198031, Motor Tier 3, 4F; JB037005 – 999999, Motor Tier 3, 4F, Getriebe Dyna.4), MF 5711 M Eco 4 (Motor Stage 5, Getriebe Dyna.4), MF 5711 S (Fg. Nr. GB057035 – 999999, Getriebe Dyna.4), MF 5711 SL (Fg. Nr. GB057035 – 999999, Getriebe Dyna.4; GB083040 – 999999, Getriebe Dyna.6), MF 5712 M Eco 4 (Motor Stage 5), MF 5712 S (Fg. Nr. GB062044 – 999999, Getriebe Dyna.4; GB084022 – 999999, Getriebe Dyna.6), MF 5712 SL (Fg. Nr. MF 5712 SL (Fg. Nr. GB062044 – 999999, Getriebe Dyna.4; GB084022 – 999999, Getriebe Dyna.6), MF 5713 M Eco 4 (Motor Stage 5), MF 5713 S (Fg. Nr. GB071033 – 999999, Getriebe Dyna.4; GB071053 – 999999, Getriebe Dyna.6), MF 5713 SL (Fg. Nr. GB071033 – 999999 Getriebe Dyna.4, GB071053 – 999999, Getriebe Dyna.6)

MF 6445 (Fg. Nr. S199050 – D196079, Motor Tier 3), MF 6455 (Fg. Nr. S179041 – D344024, Motor Tier 3), MF 6460 (Fg. Nr. S170071 – D347062, Motor Tier 3), MF 6465 (Motor Tier 3 ,Perkins 3906138, Sisu 3906308), MF 6470 (Motor Tier 3, 3906157), MF 6475 (Motor Perkins 3906139, Sisu 3906309), MF 6475 (Motor Tier 3), MF 6480 (Motor Tier 3, Perkins 3906140, Sisu 3906310), MF 6485 (Motor Tier 3, 3906107, Getriebe Dyna.6), MF 6490 (Motor Tier 3, 3906108, Getriebe Dyna.6), MF 6495 (Motor Tier 3, 3906109, Getriebe Dyna.6), MF 6497 (Fg. Nr. ab T176049 – 3906158, Motor Tier 3), MF 6499 (Fg. Nr. ab T197077 – 3906159, Motor Tier 3), MF 6612 (Fg. Nr. D150072 – G307034, Getriebe Dyna.4), MF 6613 (Fg. Nr. D185018 – H020026, Getriebe Dyna.6; D198081 – G307025, Getriebe Dyna.4), MF 6614 (Fg. Nr. D164077 – G333041, Getriebe Dyna.VT; D179044 – H020035, Getriebe Dyna.6), MF 6615 (Fg. Nr. D178005 – G308023, Getriebe Dyna.4; D183052 – G348053, Getriebe Dyna.6; D186040 – H018034, Getriebe Dyna.VT), MF 6616 (Fg. Nr. D165057 – G344029, Getriebe Dyna.VT; D184035 – H017053, Getriebe Dyna.6), MF 6711 Eco 4 (Fg. Nr. F5239005 – 99999999 , Motor Tier 2, 3), MF 6711 R Eco 4 (Motor Tier 2, 3), MF 6712 Eco 4 (Fg. Nr. F5258001 – 999999, HB265027 – KB190062, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 6712 S (Fg. Nr. GB337028 – 999999, Getriebe Dyna.4), MF 6713 Eco 4 (Fg. Nr. F5258001 – 999999, HB093023 – KB185044, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 6713 S (Fg. Nr. GB285033 – 999999, Getriebe Dyna.VT; GB295044 – 999999, Getriebe Dyna.6; GB300017 – 999999, Getriebe Dyna.4), MF 6713 S (Fg. Nr. KB326034 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.6, KB333022 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.VT), MF 6714 S (Fg. Nr. GB153024 – 999999, Getriebe Dyna.4; GB292014 – 999999, Getriebe Dyna.VT; GB322004 – 999999, Getriebe Dyna.6), MF 6714 S (Fg. Nr. K066026 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.6; K135012 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.VT), MF 6715 S (Fg. Nr. Dyna.6, KB256017 – 999999, Motor Stage 5; Dyna.VT, KB325053 – 999999, Motor Stage 5; GB286044 – 999999, Getriebe Dyna.6; GB292035 – 999999, Getriebe Dyna.VT; GB312036 – 999999, Getriebe Dyna.4), MF 6716 S (Fg. Nr. KB284035 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.6; KB288034 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.VT; GB189050 – 999999, Getriebe Dyna.VT; GB200047 – 999999, Getriebe Dyna.6), MF 6718 S (Fg. Nr. K071022 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.6; K087043 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.VT; GB120038 – 999999, Getriebe Dyna.VT; GB148027 – 999999, Getriebe Dyna.6)

MF 7380 (Fg. Nr. 582000001 – 999 , 582400001 – 999 AL, 582010001 – 017, 582410001 – 007 ALZ, N205820X03010018 – 999, 5824X03010008 – 999 AL), MF 7382 (Fg. Nr. 582010001 – 017 , 582410001 – 007 AL, 583000001 – 999, 583400001 – 999 AL, 583010001 – 032, 583410001 – 018 AL, ZN205830X03010033 – 999, 5834X03010019 – 999 ALMF 7465 (Motor Tier 3, Perkins 3906141, Sisu 3906311), MF 7475 (Motor Tier 3, Perkins 3906142, Sisu 3906312), MF 7480 (Motor Tier 3, Sisu 3906313), MF 7485 (Motor Tier 3, 3906110, Getriebe Dyna.Step, Dyna.VT), MF 7490 (Motor Tier 3, 3906111, Getriebe Dyna.Step, Dyna.VT), MF 7495 (Motor Tier 3, 3906112, Getriebe Dyna.Step, Dyna.VT), MF 7497 (Motor Tier 3, 3906280), MF 7499 (Motor Tier 3, 3906281), MF 7614 (Fg. Nr. C132701 – 999999, Getriebe Dyna.4; LB190013 – 999999, Getriebe Dyna.6), MF 7615 (Fg. Nr. C165011 – G326004, Getriebe Dyna.Step; C165011 – G326004, Getriebe Dyna.VT), MF 7615 (Fg. Nr. C188031 – 999999, Getriebe Dyna.6; C256007 – H033009, Getriebe Dyna.4), MF 7616 (Fg. Nr. C167073 – F352001, Getriebe Dyna.Step, Dyna.VT, C186068 – G201047, Getriebe Dyna.6), MF 7618 (Fg. Nr. C166018 – G118043, Getriebe Dyna.Step, Dyna.VT, C207028 – 999999, Getriebe Dyna.6), MF 7619 (Fg. Nr. B320061 – G007044, Getriebe Dyna.VT, B346025 – F174044, Getriebe Dyna.6), MF 7620 (Fg. Nr. B311059 – G344009, Getriebe Dyna.VT; B329001 – G356052, Getriebe Dyna.6), MF 7622 (Fg. Nr. B328047 – F302042, Getriebe Dyna.6; B333024 – F329027, Getriebe Dyna.VT), MF 7624 (Fg. Nr. B321034 – H059038, Getriebe Dyna.VT; B333053 – H033025, Getriebe Dyna.6), MF 7626 (Fg. Nr. C297078 – H034045, Getriebe Dyna.6), MF 7714 (Fg. Nr. F041050 – 999999, Getriebe Dyna.4), MF 7714 S (Fg. Nr. F041050 – 999999, Getriebe Dyna.4), MF 7715 (Fg. Nr. F043022 – 999999, Getriebe Dyna.4; F106022 – 999999, Getriebe Dyna.6; F118045 – 999999, Getriebe Dyna.VT), MF 7715 S (Fg. Nr. F043022 – 999999, Getriebe Dyna.4; F106022 – 999999, Getriebe Dyna.6; F118045 – 999999, Getriebe Dyna.VT, KB073045 – 99999, Motor Dyna.6, Getriebe Stage 5; KB169055 – 99999, Motor Dyna.VT, Getriebe Stage 5), MF 7716 (Fg. Nr. F118022 – 999999, Getriebe Dyna.6, F142037 – 999999, Getriebe Dyna.VT), MF 7716 S (Fg. Nr. F118022 – 999999, Getriebe Dyna.6; F142037 – 999999, Getriebe Dyna.VT, KB088041 – 99999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.VT; KB035034 – 99999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.6), MF 7718 (Fg. Nr. F049023 – 999999, Getriebe Dyna.VT; F112032 – 999999, Getriebe Dyna.6), MF 7718 S (Fg. Nr. F049023 – 999999, Getriebe Dyna.VT; F112032 – 999999, Getriebe Dyna.6; KB086030 – 99999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.6; KB147041 – 99999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.VT), MF 7719 (Fg. Nr. F093024 – 999999, Getriebe Dyna.6; F126022 – 999999, M7719PFN9S1001 – 9999, Getriebe Dyna.VT), MF 7719 S (Fg. Nr. KB031039 – 99999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.VT), MF 7720 (Fg. Nr. F075044 – 99999, Getriebe Dyna.6; F097008 – 9999999, M7720PFN9S1001 – 9999, Getriebe Dyna.VT), MF 7720 S (Fg. Nr. F075044 – 99999, Getriebe Dyna.6; F097008 – 9999999, M7720PFN9S1001 – 9999, Getriebe Dyna.VT), MF 7722 (Fg. Nr. F092023 – 999999, Getriebe Dyna.6; F110014 – 9999999, M7722PFN9S1002 – 9999, Getriebe Dyna.VT), MF 7722 S (Fg. Nr. F092023 – 999999, Getriebe Dyna.6; F110014 – 9999999, M7722PFN9S1002 – 9999, Getriebe Dyna.VT), MF 7724 (Fg. Nr. F090045 – 9999999, M7722PFN9S1002 – 9999, Getriebe Dyna.6; F092038 – 9999999, M7724PFN9S1003 – 9999, Getriebe Dyna.VT), MF 7724 S (Fg. Nr. F090045 – 9999999, Getriebe Dyna.6; F092038 – 9999999, M7724PFN9S1003 – 9999, Getriebe Dyna.VT), MF 7726 (Fg. Nr. F026053 – 9999999, M7726EFN9S1001 – 9999, Getriebe Dyna.VT; F028050 – 9999999, Getriebe Dyna.6), MF 7726 S (Fg. Nr. F026053 – 9999999, M7726EFN9S1001 – 9999, Getriebe Dyna.VT; F028050 – 9999999, Getriebe Dyna.6)

MF 8650 (Fg. Nr. B069007 – E164012, Motor Stage 5, Tier 4I; Motor CTA 3906210 bis Bj. 11, Tier 2,3), MF 8660 (Fg. Nr. B083040 – F348030, Motor Stage 3B, Tier 2, 4I; CTA 3906211 bis Bj. 11; Tier 2, 3), MF 8670 (Fg. Nr. B087016 – G239044, Motor Stage 3B, Tier 2, 4I; CTA 3906212 bis Bj. 11; Tier 2, 3), MF 8680 (Fg. Nr. B094053 – E080036, Motor Stage 3B, Tier 4I; CTA 3906237 bis Bj. 11; Tier 2, 3), MF 8690 (Fg. Nr. B070010 – G270038, Motor Stage 3B, Tier 2, 4I; CTA 3906238 bis Bj. 11; Tier 2, 3), MF 8727 (Fg. Nr. E185016 – HB347020, M8727KFNGL1002 – M8727JHNGL1036; HB199057 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4FMF 8727 S (Fg. Nr. HB199057 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F; KB144040 – 99999, Motor Tier 2, Getriebe Stage 5), MF 8730 (Fg. Nr. E136020 – HB328023, M8730PFNGL1002 – M8730LHNGL1027, HB137055 – 999999), MF 8730 S (Fg. Nr. HB137055 – 999999; KB122062 – 99999, Motor Tier 2, 3, Getriebe Stage 5), MF 8732 (Fg. Nr. E147024 – JB030051, M8732CFNGL1001 – M8732EHNGL1047; HB193071 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 8732 S (Fg. Nr. HB193071 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F; KB072043 – 99999, Motor Tier 2, 3, Getriebe Stage 5), MF 8735 (Fg. Nr. E087026 – HB312015, M8735JFNGL1001 – M8735CHNGL1030; HB191017 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 8735 S (Fg. Nr. HB191017 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F; KB148035 – 99999, Motor Tier 2, Getriebe Stage 5), MF 8737 (Fg. Nr. E139010 – HB353027, M8737KFNGL1001 – M8737JHNGL1021; HB185035 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 8737 S (Fg. Nr. HB185035 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F; KB123030 – 99999, Motor Tier 2, 3, Getriebe Stage 5), MF 8740 S (Fg. Nr. HB191036 – 999999, Motor Tier 4F; KB113039 – 99999, Motor Stage 5)

MF 5.S 105 (Fg. Nr. MB076030 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.4; MB072013 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.6), MF 5.S 115 (Fg. Nr. MB047022 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.4; MB049027 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.6), MF 5.S 125 (Fg. Nr. MB054032 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.4; MB040025 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.6), MF 5.S 135 (Fg. Nr. MB042025 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.4; MB050025 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.6), MF 5.S 145 (Fg. Nr. MB055038 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.4; MB048028 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.6)

MF 8.S 205 (Fg. Nr. LB317054 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.7; LB330010 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.E – Power), MF 8.S 225 (Fg. Nr. LB244029 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.7; MB028017 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.E – Power), MF 8.S 245 (Fg. Nr. LB317063 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.7; LB325030 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.E – Power), MF 8.S 265 (Fg. Nr. LB203038 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.7; LB273067 – 999999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna.E – Power)

Valtra (Valmet) Selbstfahr – Pflanzenschutzspritze
Fahrersitz

BS 3330 H, BS 3335 H

Valtra (Valmet) Traktor
Fahrersitz

A 104 MH 1C7, A 104 MH4 1A8, A 105 MH4 2B0, A 114 MH 1C7, A 114 MH4 1A8, A 115 MH4 2B0, A 124 LH 1C7, A 134 LH 1C7, A 74 SH 1C7, A 84 SH 1C7, A 94 SH 1C7

BH 135 GIII, BH 144 Giv (Motor Tier 3), BH 154 Giv (Motor Tier 3), BH 165 GIII, BH 174 Giv (Motor Tier 3), BH 180 GIII, BH 194 Giv (Motor Tier 3), BH 200 GIII, BH 210 GIII, BH 214 Giv (Motor Tier 3), BH 224 Giv (Motor Tier 3)

G 105 A 1B9, G 105 H 1B9, G 105 V 1B9, G 115 A 1B9, G 115 H 1B9, G 115 V 1B9, G 125 EA 1B9, G 125 EH 1B9, G 125 EV 1B9, G 135 A 1B9, G 135 H 1B9, G 135 V 1B9

N 104 H 1B7, N 114 EH 1B7, N 124 H 1B7, N 134 A 1B7, N 134 A 1C8, N 134 D 1B7, N 134 D 1C8, N 134 H 1B7, N 134 H 1C8, N 134 V 1B7, N 134 V 1C8, N 135 A 2B1, N 135 D 2B1, N 135 H 2B1, N 135 V 2B1, N 154 EA 1B7, N 154 EA 1C8, N 154 ED 1B7, N 154 ED 1C8, N 154 EH 1B7, N 154 EV 1B7, N 154 EV 1C8, N 154EH 1C8, N 155 EA 2B1, N 155 ED 2B1, N 155 EH 2B1, N 155 EV 2B1, N 174 A 1B7, N 174 A 1C8, N 174 D 1B7, N 174 D 1C8, N 174 H 1B7, N 174 H 1C8, N 174 V 1B7, N 174 V 1C8, N 175 A 2B1, N 175 D 2B1, N 175 H 2B1, N 175 V 2B1

S 232 (Fg. Nr. 3906229, Motor ), S 233 (Fg. Nr. B147018 – E051033, Motor ), S 262 (Fg. Nr. 3906225, Motor ), S 263 (Fg. Nr. B168013 – D351058, Motor ), S 274 (Fg. Nr. E182026 – VKKVP44GTHB328043, Motor ), S 274 (Fg. Nr. HB292015 – 999999, Motor Tier 2, 4F), S 274 (Fg. Nr. KB154015 – 999999, Motor ), S 274 (Fg. Nr. VKKVP44GTHB292015 – 999999, Motor ), S 292 (Fg. Nr. 3906226, Motor ), S 293 (Fg. Nr. B194028 – G257052, Motor Tier 2, 4I), S 294 (Fg. Nr. E184007 – VKKVP45GAHB243081, Motor ), S 294 (Fg. Nr. HB296002 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F), S 294 (Fg. Nr. KB157016 – 999999, Motor Stage 5), S 322 (Fg. Nr. 3906227, Motor ), S 323 (Fg. Nr. B143009 – E014018, Motor ), S 324 (Fg. Nr. E203054 – VKKVP46GLHB024010, Motor ), S 324 (Fg. Nr. HB297039 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F), S 324 (Fg. Nr. KB154006 – 999999, Motor Stage 5, Tier 2, 3), S 324 (Fg. Nr. VKKVP46GVHB297039 – 999999, Motor ), S 352 (Fg. Nr. 3906209, Motor ), S 353 (Fg. Nr. B151037 – G280027, Motor Tier 2, 4I), S 354 (Fg. Nr. E188045 – VKKVP47GAHB244065, Motor ), S 354 (Fg. Nr. HB193059 – 999999, Motor Tier 2, 4F), S 354 (Fg. Nr. KB155045 – 999999, Motor Stage 5), S 374 (Fg. Nr. E146070 – VKKVP48GVHB264006, Motor ), S 374 (Fg. Nr. HB167022 – 999999), Motor Tier 2, 3 , 4F), S 374 (Fg. Nr. KB155057 – 999999, Motor Stage 5, Tier 2, 3), S 394 (Fg. Nr. HB278034 – 999999, Motor Tier 4F), S 394 (Fg. Nr. KB126048 – 999999, Motor Stage 5), S 394 (Fg. Nr. VKKVP49GVHB278034 – 999999, Motor )

T 144 A 1A7, T 144 A 1B8, T 144 D 1A7, T 144 D 1B8, T 144 H 1A7, T 144 H 1B8, T 144 V 1A7, T 144 V 1B8, T 145 A 2A1, T 145 D 2A1, T 145 H 2A1, T 145 V 2A1, T 154 A 1A7, T 154 A 1A7 LRC, T 154 A 1B8, T 154 D 1A7, T 154 D 1B8, T 154 H 1A7, T 154 H 1A7 LRC, T 154 H 1B8, T 154 V 1A7, T 154 V 1A7 LRC, T 154 V 1B8, T 155 A 2A1, T 155 D 2A1, T 155 H 2A1, T 155 V 2A1, T 174 EA 1A7, T 174 EA 1B8, T 174 ED 1A7, T 174 ED 1B8, T 174 EH 1A7, T 174 EH 1B8, T 174 EV 1A7, T 174 EV 1B8, T 175 EA 2A1, T 175 ED 2A1, T 175 EH 2A1, T 175 EV 2A1, T 194 A 1A7, T 194 A 1A7 LRC, T 194 A 1B8, T 194 D 1A7, T 194 D 1B8, T 194 H 1A7, T 194 H 1A7 LRC, T 194 H 1B8, T 194 V 1A7, T 194 V 1A7 LRC, T 194 V 1B8, T 195 A 2A1, T 195 D 2A1, T 195 H 2A1, T 195 V 2A1, T 214 A 1A7, T 214 A 1B8, T 214 D 1A7, T 214 D 1B8, T 214 H 1A7, T 214 H 1B8, T 214 V 1A7, T 214 V 1B8, T 215 A 2A1, T 215 D 2A1, T 215 H 2A1, T 215 V 2A1, T 234 A 1A7, T 234 A 1A7 LRC, T 234 A 1B8, T 234 D 1A7, T 234 D 1B8, T 234 H 1A7, T 234 H 1A7 LRC, T 234 H 1B8, T 234 V 1A7, T 234 V 1A7 LRC, T 234 V 1B8, T 235 A 2A1, T 235 D 2A1, T 235 H 2A1, T 235 V 2A1, T 254 A 1A7, T 254 A 1B8, T 254 H 1A7, T 254 H 1B8, T 254 V 1A7, T 254 V 1B8, T 255 A 2A1, T 255 H 2A1, T 255 V 2A1

Lieferung per Paketdienst

Der Versand kann über Paketdienstleister oder eine Spedition erfolgen. Paketfähige Artikel liefern wir mit DPD oder UPS.
Eine Lieferung an Postfach-Adressen, Postfilialen oder Packstationen ist derzeit leider nicht möglich.

Lieferung per Spedition

Bitte beachten Sie, dass die Zufahrtsmöglichkeit mit einem LKW, ggf. auch mit einem Sattel- oder Hängerzug (40 t, Länge bis 20 m, Mindesthöhe 4 m) befahrbar ist. Es müssen Halte- und Entlademöglichkeiten vorhanden sein, sowie eine Rangierfläche von etwa 5 bis 8 m eingerechnet werden. Gegebenenfalls entscheidet der jeweilige Fahrzeugführer, ob die Anlieferung aus Gründen der Sicherheit und Risikovermeidung erfolgen kann oder nicht. Hierbei sind die gesetzlichen Vorschriften der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) zu beachten.
Ist dies nicht der Fall oder Sie sind sich dahingehend unsicher, wenden Sie sich bitte vor der Bestellung an unser Kontakt-Center, hier haben Sie die Möglichkeit uns per Kontaktformular zu erreichen.
Die Übergabe der Ware bei einer Lieferung durch eine Spedition erfolgt frei Bordsteinkante.
Bei Anlieferung muss der Empfänger oder eine von ihm beauftragte Person anwesend sein, die den Erhalt der Ware ebenfalls auf dem Lieferschein bestätigen kann.
Die Entladung selber muss auf einem befahrbaren, befestigten Untergrund direkt neben dem Fahrzeug möglich sein. Für die Zulässigkeit und Sicherung des Standortes bei Entladung, insbesondere bei öffentlichen Wegen, ist der Endkunde zuständig.

Unsere Versanddienstleister

ups-logo
dpd-logo
schaeflein-logo

Versandkosten

Bitte beachten Sie unsere Sonderberechnung der Versandkosten im Warenkorb. Folgende Frachten (bei 19% MwSt) können erhoben werden:

0 - 50 kg5,90 €
51 - 100 kg10,90 €
101 - 150 kg19,90 €
151 - 200 kg89,50 €
201 - 300 kg93,90 €
301 - 400 kg95,90 €
401 - 500 kg102,40 €
501 - 750 kg107,90 €
751 - 1000 kg115,39 €
1001 - 1250 kg121,90 €
1251 - 1500 kg128,40 €
1501 - 1750 kg154,40 €
1751 - 2000 kg186,90 €
2001 - 2500 kg204,89 €
2501 - 3000 kg250,40 €
3001 - 4000 kg282,90 €
4001 - 5000 kg359,90 €
5001 - 7500 kg455,90 €
7501 - 10000 kg533,91 €
10001 - 15000 kg545,90 €
15001 - 20000 kg577,75 €
20001 - 25000 kg690,90 €

Für Express-Versand werden folgende Frachten (bei 19% MwSt.) erhoben:

0-50 kg10,00 €
ab 50,1 kg39,90 €

Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es sich um echte Bewertungen handelt.

Rechnungskauf Schnelle Lieferung Qualifizierte Beratung