86 Stück verfügbar
168,72 € / Stück

Kurzbeschreibung

Passend für:
Fendt Traktor

Achse (Drehwinkel):
Farmer 308 (Fg. Nr. 308/00101 – 99999), 309 (Fg. Nr. 308/00101 – 99999), 310 (Fg. Nr. 310/00101 – 99999), 312 (Fg. Nr. 312/00101 – 99999), 310 Vario S4 (Fg. Nr. 347/00101 – 05000, WAM347XXX00F05001 – 99999)

Farmer 409 Vario (Fg. Nr. 409/00101 – 99999), 410 Vario (Fg. Nr. 410/00101 – 99999), 411 Vario (Fg. Nr. 411/00101 – 99999), 412 Vario (Fg. Nr. 412/00101 – 99999)

Favorit 509 C (Fg. Nr. 509/00101 – 99999), 510 C (Fg. Nr. 510/00101 – 99999), 512 C (Fg. Nr. 512/00101 – 99999), 514 C (Fg. Nr. 514/00101 – 99999), 515 C (Fg. Nr. 515/00101 – 99999)

Favorit 711 Vario (Fg. Nr. 711/00101 – 00200, 711/01001 – 08000), 712 Vario (Fg. Nr. 712/00101 – 00200, 712/01001 – 08000), 714 Vario (Fg. Nr. 714/00101 – 00200, 714/01001 – 08000), 716 Vario (Fg. Nr. 716/00101 – 00200, 716/01001 – 08000)

Favorit 816 (Fg. Nr. 816/00101 – 99999), 818 (Fg. Nr. 818/00101 – 99999), 822 (Fg. Nr. 822/00101 – 99999), 824 (Fg. Nr. 824/00101 – 99999)

Favorit 916 Vario (Fg. Nr. 916/00101 – 06000), 920 Vario (Fg. Nr. 920/00101 – 06000), 924 Vario (Fg. Nr. 924/00101 – 06000), 926 Vario (Fg. Nr. 926/00101 – 00700, 926/01001 – 06000), 927 Vario (Fg. Nr. 925/00101 – 99999)

309 Vario SCR (Fg. Nr. 322/00101 – 99999), 310 Vario SCR (Fg. Nr. 323/00101 – 99999), 311 Vario S4 (Fg. Nr. 348/00101 – 05000, WAM348XXX00F05001 – 99999), 311 Vario SCR (Fg. Nr. 324/00101 – 99999), 312 Vario GEN4 (Fg. Nr. WAM35221X00F00101 – 99999), 312 Vario S4 (Fg. Nr. 349/00101 – 05000, WAM349XXX00F05001 – 99999), 312 Vario SCR (Fg. Nr. 325/00101 – 99999), 313 Vario GEN4 (Fg. Nr. WAM35321X00F00101 – 99999), 313 Vario S4 (Fg. Nr. 350/00101 – 05000, WAM350XXX00F05001 – 99999), 313 Vario SCR (Fg. Nr. 340/00101 – 99999), 314 Vario GEN4 (Fg. Nr. WAM35421X00F00101 – 99999)

411 Vario (Fg. Nr. 400/00101 – 99999), 412 Vario (Fg. Nr. 401/00101 – 99999), 413 Vario (Fg. Nr. 402/00101 – 99999), 414 Vario (Fg. Nr. 403/00101 – 99999), 415 Vario (Fg. Nr. 404/00101 – 99999)

512 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM43921X00F00101 – 99999), 512 Vario S4 (Fg. Nr. 435/00101 – 05000, WAM435XXX00F05001 – 99999), 512 Vario SCR (Fg. Nr. 413/00101 – 99999), 513 Vario GEN 3 (Fg. Nr. WAM44021X00F00101 – 99999), 513 Vario S4 (Fg. Nr. 436/00101 – 05000, WAM436XXX00F05001 – 99999), 513 Vario SCR (Fg. Nr. 414/00101 – 99999), 514 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM44121X00F00101 – 99999), 514 Vario S4 (Fg. Nr. 437/00101 – 05000, WAM437XXX00F05001 – 99999), 514 Vario SCR (Fg. Nr. 415/00101 – 99999), 516 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM44221X00F00101 – 99999), 516 Vario S4 (Fg. Nr. 438/00101 – 05000, WAM438XXX00F05001 – 99999)

711 Vario (Fg. Nr. 711/00201 – 00300, 711/08001 – 99999), 712 Vario (Fg. Nr. 712/00201 – 00300, 711/08001 – 99999), 714 Vario (Fg. Nr. 714/00201 – 00300, 714/08001 – 99999), 714 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76026X00F00101 – 99999), 714 Vario S4 (Fg. Nr. 738/00101 – 06000, WAM738XXX00F06001 – 99999), 714 Vario SCR (Fg. Nr. 732/00101 – 99999), 716 Vario (Fg. Nr. 716/00201 – 00300, 716/08001 – 99999), 716 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76121X00F00101 – 99999), 716 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76126X00F00101 – 99999), 716 Vario S4 (Fg. Nr. 739/00101 – 06000, WAM739XXX00F06001 – 99999), 716 Vario SCR (Fg. Nr. 733/00101 – 99999), 718 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76221X00F00101 – 99999), 718 Vario LRC GEN 6 (Fg. Nr. WAM76226X00F00101 – 99999), 718 Vario S4 (Fg. Nr. 740/00101 – 06000, WAM740XXX00F06001 – 99999), 718 Vario SCR (Fg. Nr. 734/00101 – 99999), 720 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76321X00F00101 – 99999), 720 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76326X00F00101 – 99999), 720 Vario S4 (Fg. Nr. 741/00101 – 06000, WAM741XXX00F06001 – 99999), 720 Vario SCR (Fg. Nr. 735/00101 – 99999), 722 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76421X00F00101 – 99999), 722 LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76426X00F00101 – 99999), 722 Vario S4 (Fg. Nr. 742/00101 – 06000, WAM742XXX00F06001 – 99999), 722 Vario SCR (Fg. Nr. 736/00101 – 99999), 724 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76521X00F00101 – 99999), 724 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76526X00F00101 – 99999), 724 Vario S4 (Fg. Nr. 743/00101 – 06000, WAM743XXX00F06001 – 99999), 724 Vario SCR (Fg. Nr. 737/00101 – 99999)

815 Vario (Fg. Nr. 715/00101 – 99999), 817 Vario (Fg. Nr. 717/00101-99999), 818 Vario (Fg. Nr. 718/00101 – 99999), 819 Vario SCR (Fg. Nr. 832/00101 – 99999), 822 Vario S4 (Fg. Nr. 839/00101 – 05000, WAM839XXX00F05001 – 99999), 822 Vario SCR (Fg. Nr. 833/00101 – 99999), 824 Vario S4 (Fg. Nr. 840/00101 – 05000, WAM840XXX00F05001 – 99999), 824 Vario SCR (Fg. Nr. 834/00101 – 99999), 826 Vario S4 (Fg. Nr. 841/00101 – 05000, WAM841XXX00F05001 – 99999), 826 Vario SCR (Fg. Nr. 835/00101 – 99999), 828 Vario S4 (Fg. Nr. 842/00101 – 05000, WAM842XXX00F05001 – 99999), 828 Vario SCR (Fg. Nr. 836/00101 – 99999)

916 Vario (Fg. Nr. 916/06001 – 99999), 920 Vario (Fg. Nr. 916/06001 – 99999), 922 Vario (Fg. Nr. 919/00101 – 99999), 924 Vario (Fg. Nr. 922/00101 – 99999), 924 Vario (Fg. Nr. 924/06001 – 99999), 924 Vario SCR (Fg. Nr. 941/00101 – 99999), 924 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 941/01001 – 99999), 926 Vario (Fg. Nr. 926/00701 – 00800, 926/06001 – 99999), 927 Vario S4 (Fg. Nr. 950/00101 – 05000, WAM950XXX00F05001 – 99999), 927 Vario SCR (Fg. Nr. 942/00101 – 99999), 927 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 942/01001-99999), 930 Vario (Fg. Nr. 928/00101 – 99999), 930 Vario (Fg. Nr. 930/00101 – 99999), 930 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95723X00F00101 – 99999), 930 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM96823X00F00101 – 99999), 930 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM95726X00F00101 – 99999), 930 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM96826X00F00101 – 99999), 930 Vario S4 (Fg. Nr. 951/00101 – 05000, WAM951XXX00F05001 – 99999), 930 Vario SCR (Fg. Nr. 943/00101 – 99999), 930 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 943/01001 – 99999), 933 Vario (Fg. Nr. 931/00101 – 99999), 933 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95823X00F00101 – 99999), 933 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM96923X00F00101 – 99999), 933 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM95826X00F00101 – 99999), 933 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM96926X00F00101 – 99999), 933 Vario S4 (Fg. Nr. 952/00101 – 05000, WAM952XXX00F05001 – 99999), 933 Vario SCR (Fg. Nr. 944/00101 – 99999), 933 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 944/01001 – 99999), 936 Vario (Fg. Nr. 934/00101 – 99999), 936 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95923X00F00101 – 99999), 936 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM97023X00F00101 – 99999), 936 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM95926X00F00101 – 99999), 936 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM97026X00F00101 – 99999), 936 Vario S4 (Fg. Nr. 953/00101 – 05000, WAM953XXX00F05001 – 99999), 936 Vario SCR (Fg. Nr. 945/00101 – 99999), 936 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 945/01001 – 99999), 939 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM96023X00F00101 – 99999), 939 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM97123X00F00101 – 99999), 939 LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM96026X00F00101 – 99999), 939 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM97126X00F00101 – 99999), 939 Vario S4 (Fg. Nr. 954/00101 – 05000, WAM954XXX00F05001 – 99999), 939 Vario SCR (Fg. Nr. 946/00101 – 99999), 942 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM96123X00F00101 – 99999). 942 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM97223X00F00101 – 99999), 942 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM96126X00F00101 – 99999), 942 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM97226X00F00101 – 99999)

1038 Vario GEN2 (Fg. Nr. WAM53623X00F00101 – 99999), 1038 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM54423X00F00101 – 99999), 1038 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53626X00F00101 – 99999), 1038 Vario LRC GEN3 (Fg. Nr. WAM54426X00F00101 – 99999), 1038 Vario S4 (Fg. Nr. 527/00101 – 05000, WAM527XXX00F05001 – 99999), 1042 Vario GEN2 (Fg. Nr. WAM53723X00F00101 – 99999), 1042 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM54523X00F00101 – 99999), 1042 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53726X00F00101 – 99999), 1042 Vario LRC GEN3 (Fg. Nr. WAM54526X00F00101 – 99999), 1042 Vario S4 (Fg. Nr. 528/00101 – 05000, WAM528XXX00F05001 – 99999), 1046 Vario GEN2 (Fg. Nr. WAM53823X00F00101 – 99999), 1046 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM54623X00F00101 – 99999), 1046 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53826X00F00101 – 99999), 1046 Vario S4 (Fg. Nr. 529/00101 – 05000, WAM529XXX00F05001 – 99999), 1050 Vario GEN2 (Fg. Nr. WAM53923X00F00101 – 99999), 1050 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM54723X00F00101 – 99999), 1050 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53926X00F00101 – 99999), 1050 Vario LRC GEN3 (Fg. Nr. WAM54726X00F00101 – 99999), 1050 Vario S4 (Fg. Nr. 530/00101 – 05000, WAM530XXX00F05001 – 99999)

Drehzahlverstellung:
Farmer 409 Vario (Fg. Nr. 409/00101 – 99999), 410 Vario (Fg. Nr. 410/00101 – 99999), 411 Vario (Fg. Nr. 411/00101 – 99999), 412 Vario (Fg. Nr. 412/00101 – 99999)

Favorit 711 Vario (Fg. Nr. 711/00101 – 00200, 711/01001 – 08000), 712 Vario (Fg. Nr. 712/00101 – 00200, 712/01001 – 08000), 714 Vario (Fg. Nr. 714/00101 – 00200, 714/01001 – 08000), 716 Vario (Fg. Nr. 716/00101 – 00200, 716/01001 – 08000)

Favorit 916 Vario (Fg. Nr. 916/00101 – 06000), 920 Vario (Fg. Nr. 920/00101 – 06000), 924 Vario (Fg. Nr. 924/00101 – 06000), 926 Vario (Fg. Nr. 926/00101 – 00700, 926/01001 – 06000)

411 Vario (Fg. Nr. 400/00101 – 99999), 412 Vario (Fg. Nr. 401/00101 – 99999), 413 Vario (Fg. Nr. 402/00101 – 99999), 414 Vario (Fg. Nr. 403/00101 – 99999), 415 Vario (Fg. Nr. 404/00101 – 99999)

711 Vario (Fg. Nr. 711/00201 – 00300, 711/08001 – 99999), 712 Vario (Fg. Nr. 712/00201 – 00300, 711/08001 – 99999), 714 Vario (Fg. Nr. 714/00201 – 00300, 714/08001 – 99999), 714 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76026X00F00101 – 99999), 714 Vario S4 (Fg. Nr. 738/00101 – 06000, WAM738XXX00F06001 – 99999), 714 Vario SCR (Fg. Nr. 732/00101 – 99999), 716 Vario (Fg. Nr. 716/00201 – 00300, 716/08001 – 99999)

815 Vario (Fg. Nr. 715/00101 – 99999), 817 Vario (Fg. Nr. 717/00101-99999), 818 Vario (Fg. Nr. 718/00101 – 99999), 819 Vario SCR (Fg. Nr. 832/00101 – 99999)

916 Vario (Fg. Nr. 916/06001 – 99999), 920 Vario (Fg. Nr. 916/06001 – 99999), 924 Vario (Fg. Nr. 924/06001 – 99999), 924 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 941/01001 – 99999), 926 Vario (Fg. Nr. 926/00701 – 00800, 926/06001 – 99999), 927 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 942/01001-99999), 930 Vario (Fg. Nr. 930/00101 – 99999), 933 Vario S4 (Fg. Nr. 952/00101 – 05000, WAM952XXX00F05001 – 99999), 933 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 944/01001 – 99999), 936 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 945/01001 – 99999)

Fahrbereichserkennung (Getriebe):
512 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM43921X00F00101 – 99999), 512 Vario S4 (Fg. Nr. 435/00101 – 05000, WAM435XXX00F05001 – 99999), 513 Vario GEN 3 (Fg. Nr. WAM44021X00F00101 – 99999), 513 Vario S4 (Fg. Nr. 436/00101 – 05000, WAM436XXX00F05001 – 99999), 513 Vario SCR (Fg. Nr. 414/00101 – 99999), 514 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM44121X00F00101 – 99999), 514 Vario S4 (Fg. Nr. 437/00101 – 05000, WAM437XXX00F05001 – 99999), 514 Vario SCR (Fg. Nr. 415/00101 – 99999), 516 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM44221X00F00101 – 99999), 516 Vario S4 (Fg. Nr. 438/00101 – 05000, WAM438XXX00F05001 – 99999), 516 Vario SCR (Fg. Nr. 416/00101 – 99999)

716 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76121X00F00101 – 99999), 716 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76126X00F00101 – 99999), 716 Vario S4 (Fg. Nr. 739/00101 – 06000, WAM739XXX00F06001 – 99999), 718 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76221X00F00101 – 99999), 718 Vario LRC GEN 6 (Fg. Nr. WAM76226X00F00101 – 99999), 718 Vario S4 (Fg. Nr. 740/00101 – 06000, WAM740XXX00F06001 – 99999), 720 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76321X00F00101 – 99999), 720 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76326X00F00101 – 99999), 720 Vario S4 (Fg. Nr. 741/00101 – 06000, WAM741XXX00F06001 – 99999), 722 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76421X00F00101 – 99999), 722 LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76426X00F00101 – 99999), 722 Vario S4 (Fg. Nr. 742/00101 – 06000, WAM742XXX00F06001 – 99999), 724 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76521X00F00101 – 99999, 724 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76526X00F00101 – 99999), 724 Vario S4 (Fg. Nr. 743/00101 – 06000, WAM743XXX00F06001 – 99999), 724 Vario SCR (Fg. Nr. 737/00101 – 99999)

822 Vario S4 (Fg. Nr. 839/00101 – 05000, WAM839XXX00F05001 – 99999), 822 Vario SCR (Fg. Nr. 833/00101 – 99999), 824 Vario S4 (Fg. Nr. 840/00101 – 05000, WAM840XXX00F05001 – 99999), 824 Vario SCR (Fg. Nr. 834/00101 – 99999), 826 Vario S4 (Fg. Nr. 841/00101 – 05000, WAM841XXX00F05001 – 99999), 826 Vario SCR (Fg. Nr. 835/00101 – 99999), 828 Vario S4 (Fg. Nr. 842/00101 – 05000, WAM842XXX00F05001 – 99999), 828 Vario SCR (Fg. Nr. 836/00101 – 99999)

924 Vario SCR (Fg. Nr. 941/00101 – 99999), 924 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 941/01001 – 99999), 927 Vario S4 (Fg. Nr. 950/00101 – 05000, WAM950XXX00F05001 – 99999), 927 Vario SCR (Fg. Nr. 942/00101 – 99999), 930 Vario S4 (Fg. Nr. 951/00101 – 05000, WAM951XXX00F05001 – 99999), 930 Vario SCR (Fg. Nr. 943/00101 – 99999), 930 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 943/01001 – 99999), 933 Vario S4 (Fg. Nr. 952/00101 – 05000, WAM952XXX00F05001 – 99999), 933 Vario SCR (Fg. Nr. 944/00101 – 99999), 936 Vario S4 (Fg. Nr. 953/00101 – 05000, WAM953XXX00F05001 – 99999), 936 Vario SCR (Fg. Nr. 945/00101 – 99999), 939 Vario S4 (Fg. Nr. 954/00101 – 05000, WAM954XXX00F05001 – 99999), 939 Vario SCR (Fg. Nr. 946/00101 – 99999) )

Frontkraftheber:
207 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM28621X00F00101 – 99999), 208 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM28721X00F00101 – 99999), 209 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM28821X00F00101 – 99999), 209 P Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM20021X00F00101 – 99999), 210 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM28921X00F00101 – 99999), 210 P Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM20121X00F00101 – 99999), 211 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM29821X00F00101 – 99999)

310 Vario S4 (Fg. Nr. 347/00101 – 05000, WAM347XXX00F05001 – 99999), 311 Vario GEN4 (Fg. Nr. WAM35121X00F00101 – 99999), 311 Vario GEN4 (Fg. Nr. WAM35121X00F00101 – 99999), 311 Vario S4 (Fg. Nr. 348/00101 – 05000, WAM348XXX00F05001 – 99999), 312 Vario GEN4 (Fg. Nr. WAM35221X00F00101 – 99999), 312 Vario S4 (Fg. Nr. 349/00101 – 05000, WAM349XXX00F05001 – 99999), 313 Vario GEN4 (Fg. Nr. WAM35321X00F00101 – 99999), 313 Vario S4 (Fg. Nr. 350/00101 – 05000, WAM350XXX00F05001 – 99999), 314 Vario GEN4 (Fg. Nr. WAM35421X00F00101 – 99999)

411 Vario (Fg. Nr. 400/00101 – 99999), 412 Vario (Fg. Nr. 401/00101 – 99999), 413 Vario (Fg. Nr. 402/00101 – 99999), 414 Vario (Fg. Nr. 403/00101 – 99999), 415 Vario (Fg. Nr. 404/00101 – 99999)

512 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM43921X00F00101 – 99999), 512 Vario S4 (Fg. Nr. 435/00101 – 05000, WAM435XXX00F05001 – 99999), 512 Vario SCR (Fg. Nr. 413/00101 – 99999), 513 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM44021X00F00101 – 99999), 513 Vario S4 (Fg. Nr. 436/00101 – 05000, WAM436XXX00F05001 – 99999), 513 Vario SCR (Fg. Nr. 414/00101 – 99999), 514 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM44121X00F00101 – 99999), 514 Vario S4 (Fg. Nr. 437/00101 – 05000, WAM437XXX00F05001 – 99999), 514 Vario SCR (Fg. Nr. 415/00101 – 99999), 516 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM44221X00F00101 – 99999), 516 Vario S4 (Fg. Nr. 438/00101 – 05000, WAM438XXX00F05001 – 99999), 516 Vario SCR (Fg. Nr. 416/00101 – 99999)

711 Vario (Fg. Nr. 711/00201 – 00300, 711/08001 – 99999), 712 Vario (Fg. Nr. 712/00201 – 00300, 711/08001 – 99999), 714 Vario (Fg. Nr. 714/00201 – 00300, 714/08001 – 99999), 714 Vario GEN 6 (WAM76021X00F00101 – 99999), 714 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76026X00F00101 – 99999), 714 Vario S4 (Fg. Nr. 738/00101 – 06000, WAM738XXX00F06001 – 99999), 714 Vario SCR (Fg. Nr. 732/00101 – 99999), 716 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76121X00F00101-99999), 716 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76126X00F00101 – 99999), 716 Vario S4 (Fg. Nr. 739/00101 – 06000, WAM739XXX00F06001 – 99999), 716 Vario SCR (Fg. Nr. 733/00101 – 99999), 718 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76221X00F00101 – 99999), 718 Vario S4 (Fg. Nr. 740/00101 – 06000, WAM740XXX00F06001 – 99999), 718 Vario SCR (Fg. Nr. 734/00101 – 99999), 720 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76321X00F00101 – 99999), 720 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76326X00F00101 – 99999), 720 Vario S4 (Fg. Nr. 741/00101 – 06000, WAM741XXX00F06001 – 99999), 720 Vario SCR (Fg. Nr. 735/00101 – 99999), 722 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76421X00F00101 – 99999), 722 LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76426X00F00101 – 99999), 722 Vario S4 (Fg. Nr. 742/00101 – 06000, WAM742XXX00F06001 – 99999), 722 Vario SCR (Fg. Nr. 736/00101 – 99999), 724 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76521X00F00101 – 99999), 724 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76526X00F00101 – 99999), 724 Vario S4 (Fg. Nr. 743/00101 – 06000, WAM743XXX00F06001 – 99999), 724 Vario SCR (Fg. Nr. 737/00101 – 99999)

815 Vario (Fg. Nr. 715/00101 – 99999), 817 Vario (Fg. Nr. 717/00101-99999), 818 Vario (Fg. Nr. 718/00101 – 99999), 819 Vario SCR (Fg. Nr. 832/00101 – 99999), 822 Vario S4 (Fg. Nr. 839/00101 – 05000, WAM839XXX00F05001 – 99999), 822 Vario SCR (Fg. Nr. 833/00101 – 99999), 824 Vario S4 (Fg. Nr. 840/00101 – 05000, WAM840XXX00F05001 – 99999), 824 Vario SCR (Fg. Nr. 834/00101 – 99999), 826 Vario S4 (Fg. Nr. 841/00101 – 05000, WAM841XXX00F05001 – 99999), 826 Vario SCR (Fg. Nr. 835/00101 – 99999), 828 Vario S4 (Fg. Nr. 842/00101 – 05000, WAM842XXX00F05001 – 99999), 828 Vario SCR (Fg. Nr. 836/00101 – 99999)

916 Vario (Fg. Nr. 916/06001 – 99999), 920 Vario (Fg. Nr. 916/06001 – 99999), 922 Vario (Fg. Nr. 919/00101 – 99999), 924 Vario (Fg. Nr. 922/00101 – 99999), 924 Vario (Fg. Nr. 924/06001 – 99999), 924 Vario SCR (Fg. Nr. 941/00101 – 99999), 924 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 941/01001 – 99999), 926 Vario (Fg. Nr. 926/00701 – 00800, 926/06001 – 99999), 927 Vario (Fg. Nr. 925/00101 – 99999), 927 Vario S4 (Fg. Nr. 950/00101 – 05000, WAM950XXX00F05001 – 99999), 927 Vario SCR (Fg. Nr. 942/00101 – 99999), 916 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 942/01001-99999), 930 Vario (Fg. Nr. 928/00101 – 99999), 930 Vario (Fg. Nr. 930/00101 – 99999), 930 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95723X00F00101 – 99999), 930 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM96823X00F00101 – 99999), 930 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM95726X00F00101 – 99999), 930 Vario LRC GEN7 (WAM96826X00F00101 – 99999), 930 Vario S4 (Fg. Nr. 951/00101 – 05000, WAM951XXX00F05001 – 99999), 930 Vario SCR (Fg. Nr. 943/00101 – 99999), 930 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 943/01001 – 99999), 933 Vario (Fg. Nr. 931/00101 – 99999), 933 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95823X00F00101 – 99999), 933 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM96923X00F00101 – 99999), 933 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM95826X00F00101 – 99999), 933 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM96926X00F00101 – 99999), 933 Vario S4 (Fg. Nr. 952/00101 – 05000, WAM952XXX00F05001 – 99999), 933 Vario SCR (Fg. Nr. 944/00101 – 99999), 933 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 944/01001 – 99999), 936 Vario (Fg. Nr. 934/00101 – 99999), 936 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95923X00F00101 – 99999), 936 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM97023X00F00101 – 99999), 936 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM95926X00F00101 – 99999), 936 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM97026X00F00101 – 99999), 936 Vario S4 (Fg. Nr. 953/00101 – 05000, WAM953XXX00F05001 – 99999), 936 Vario SCR (Fg. Nr. 945/00101 – 99999), 936 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 945/01001 – 99999), 939 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM96023X00F00101 – 99999), 939 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM97123X00F00101 – 99999), 939 LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM96026X00F00101 – 99999), 939 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM97126X00F00101 – 99999), 939 Vario S4 (Fg. Nr. 954/00101 – 05000, WAM954XXX00F05001 – 99999), 939 Vario SCR (Fg. Nr. 946/00101 – 99999), 942 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM96123X00F00101 – 99999), 942 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM97223X00F00101 – 99999), 942 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM96126X00F00101 – 99999), 942 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM97226X00F00101 – 99999)

1038 Vario GEN2 (Fg. Nr. WAM53623X00F0001 – 99999), 1038 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM54423X00F00101 – 99999), 1038 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53626X00F00101 – 99999), 1038 Vario LRC GEN3 (Fg. Nr. WAM54426X00F00101 – 99999), 1038 Vario S4 (Fg. Nr. 527/00101 – 05000, WAM527XXX00F05001 – 99999), 1042 Vario GEN2 (Fg. Nr. WAM53723X00F00101 – 99999), 1042 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM54523X00F00101 – 99999), 1042 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53726X00F00101 – 99999), 1042 Vario LRC GEN3 (Fg. Nr. WAM54526X00F00101 – 99999), 1042 Vario S4 (Fg. Nr. 528/00101 – 05000, WAM528XXX00F05001 – 99999), 1046 Vario GEN2 (Fg. Nr. WAM53823X00F00101 – 99999), 1046 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM54623X00F00101 – 99999), 1046 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53826X00F00101 – 99999), 1046 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53826X00F00101 – 99999), 1046 Vario S4 (Fg. Nr. 529/00101 – 05000, WAM529XXX00F05001 – 99999), 1050 Vario GEN2 (Fg. Nr. WAM53923X00F00101 – 99999), 1050 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM54723X00F00101 – 99999), 1050 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53926X00F00101 – 99999), 1050 Vario LRC GEN3 (Fg. Nr. WAM54726X00F00101 – 99999), 1050 Vario S4 (Fg. Nr. 530/00101 – 05000, WAM530XXX00F05001 – 99999)

Gruppenschaltung:
Farmer 409 Vario (Fg. Nr. 409/00101 – 99999), 410 Vario (Fg. Nr. 410/00101 – 99999), 411 Vario (Fg. Nr. 411/00101 – 99999), 412 Vario (Fg. Nr. 412/00101 – 99999)

Favorit 711 Vario (Fg. Nr. 711/00101 – 00200, 711/01001 – 08000), 712 Vario (Fg. Nr. 712/00101 – 00200, 712/01001 – 08000), 714 Vario (Fg. Nr. 714/00101 – 00200, 714/01001 – 08000), 716 Vario (Fg. Nr. 716/00101 – 00200, 716/01001 – 08000)

Favorit 916 Vario (Fg. Nr. 916/00101 – 06000), 920 Vario (Fg. Nr. 920/00101 – 06000), 924 Vario (Fg. Nr. 924/00101 – 06000), 926 Vario (Fg. Nr. 926/00101 – 00700, 926/01001 – 06000)

411 Vario (Fg. Nr. 400/00101 – 99999), 412 Vario (Fg. Nr. 401/00101 – 99999), 413 Vario (Fg. Nr. 402/00101 – 99999), 414 Vario (Fg. Nr. 403/00101 – 99999), 415 Vario (Fg. Nr. 404/00101 – 99999)

711 Vario (Fg. Nr. 711/00201 – 00300, 711/08001 – 99999), 712 Vario (Fg. Nr. 712/00201 – 00300, 711/08001 – 99999), 714 Vario (Fg. Nr. 714/00201 – 00300, 714/08001 – 99999), 714 Vario GEN 6 (WAM76021X00F00101 – 99999), 714 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76026X00F00101 – 99999), 714 Vario S4 (Fg. Nr. 738/00101 – 06000, WAM738XXX00F06001 – 99999), 714 Vario SCR (Fg. Nr. 732/00101 – 99999), 716 Vario (Fg. Nr. 716/00201 – 00300, 716/08001 – 99999)

815 Vario (Fg. Nr. 715/00101 – 99999), 817 Vario (Fg. Nr. 717/00101-99999), 818 Vario (Fg. Nr. 718/00101 – 99999)

916 Vario (Fg. Nr. 916/06001 – 99999), 920 Vario (Fg. Nr. 916/06001 – 99999), 922 Vario (Fg. Nr. 919/00101 – 99999), 924 Vario (Fg. Nr. 922/00101 – 99999), 924 Vario (Fg. Nr. 924/06001 – 99999), 924 Vario SCR (Fg. Nr. 941/00101 – 99999), 924 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 941/01001 – 99999), 927 Vario (Fg. Nr. 925/00101 – 99999), 927 Vario SCR (Fg. Nr. 942/00101 – 99999), 927 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 942/01001-99999), 930 Vario (Fg. Nr. 928/00101 – 99999), 930 Vario (Fg. Nr. 930/00101 – 99999), 930 Vario SCR (Fg. Nr. 943/00101 – 99999), 930 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 943/01001 – 99999), 933 Vario (Fg. Nr. 931/00101 – 99999), 933 Vario SCR (Fg. Nr. 944/00101 – 99999), 933 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 944/01001 – 99999), 936 Vario (Fg. Nr. 934/00101 – 99999), 936 Vario SCR (Fg. Nr. 945/00101 – 99999), 936 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 945/01001 – 99999), 939 Vario SCR (Fg. Nr. 946/00101 – 99999)

Heckkraftheber:
207 Vario (Fg. Nr. 330/00101 – 99999), 207 Vario S3 (Fg. Nr. WAM300XXX00F00101 – 99999), 207 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM28621X00F00101 – 99999), 207 F Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM22321X00F00101 – 99999), 207 V Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM21521X00F00101 – 99999), 207 V Vario S3 (Fg. Nr. WAM232XXX00F00101 – 99999), 208 Vario (Fg. Nr. 331/00101 – 99999), 208 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM28721X00F00101 – 99999), 208 Vario S3 (Fg. Nr. WAM301XXX00F00101 – 99999), 208 F Vario (Fg. Nr. 261/00101 – 99999), 208 F Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM22421X00F00101 – 99999), 208 F Vario S3 (Fg. Nr. WAM240XXX00F00101 – 99999), 208 V Vario (Fg. Nr. 261/00101 – 99999), 208 V Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM21721X00F00101 – 99999), 208 V Vario S3 (Fg. Nr. WAM233XXX00F00101 – 99999), 209 Vario (Fg. Nr. 332/00101 – 99999), 209 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM28821X00F00101 – 99999), 209 Vario S3 (Fg. Nr. WAM302XXX00F00101 – 99999), 209 F GEN3 (Fg. Nr. WAM22621X00F00101 – 99999), 209 F Vario S3 (Fg. Nr. WAM241XXX00F00101 – 99999), 209 P Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM20021X00F00101 – 99999), 209 P Vario S3 (Fg. Nr. WAM251XXX00F00101 – 99999), 209 V Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM21821X00F00101 – 99999), 209 V Vario S3 (Fg. Nr. WAM234XXX00F00101 – 99999), 210 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM28921X00F00101 – 99999), 210 Vario (Fg. Nr. 333/00101 – 99999), 210 Vario S3 (Fg. Nr. WAM303XXX00F00101 – 99999), 210 F Vario (Fg. Nr. 263/00101 – 99999), 210 F Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM22721X00F00101 – 99999), 210 F Vario S3 (Fg. Nr. WAM242XXX00F00101 – 99999), 210 P Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM20121X00F00101 – 99999), 210 P Vario (Fg. Nr. 273/00101 – 99999), 210 P Vario S3 (Fg. Nr. WAM252XXX00F00101 – 99999) , 210 V Vario (Fg. Nr. 263/00101 – 99999), 210 V Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM21921X00F00101 – 99999), 210 V Vario S3 (Fg. Nr. WAM235XXX00F00101 – 99999), 211 Vario (Fg. Nr. 334/00101 – 99999), 211 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM29821X00F00101 – 99999), 211 Vario S3 (Fg. Nr. WAM304XXX00F00101 – 99999), 211 F Vario (Fg. Nr. 264/00101 – 99999), 211 F Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM22921X00F00101 – 99999), 211 F Vario S3 (Fg. Nr. WAM243XXX00F00101 – 99999), 211 P Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM20221X00F00101 – 99999), 211 P Vario (Fg. Nr. 274/00101 – 99999), 211 P Vario S3 (Fg. Nr. WAM253XXX00F00101 – 99999), 211 V Vario (Fg. Nr. 264/00101 – 99999), 211 V Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM22021X00F00101 – 99999), 211 V Vario S3 (Fg. Nr. WAM236XXX00F00101 – 99999)

309 Vario SCR (Fg. Nr. 322/00101 – 99999), 310 Vario S4 (Fg. Nr. 347/00101 – 05000, WAM347XXX00F05001 – 99999), 310 Vario SCR (Fg. Nr. 323/00101 – 99999), 311 Vario GEN4 (Fg. Nr. WAM35121X00F00101 – 99999), 311 Vario S4 (Fg. Nr. 348/00101 – 05000, WAM348XXX00F05001 – 99999), 311 Vario SCR (Fg. Nr. 324/00101 – 99999), 312 Vario GEN4 (Fg. Nr. WAM35221X00F00101 – 99999), 312 Vario S4 (Fg. Nr. 349/00101 – 05000, WAM349XXX00F05001 – 99999), 312 Vario SCR (Fg. Nr. 325/00101 – 99999), 313 Vario GEN4 (Fg. Nr. WAM35321X00F00101 – 99999), 313 Vario S4 (Fg. Nr. 350/00101 – 05000, WAM350XXX00F05001 – 99999), 313 Vario SCR (Fg. Nr. 340/00101 – 99999), 314 Vario GEN4 (Fg. Nr. WAM35421X00F00101 – 99999)

512 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM43921X00F00101 – 99999), 512 Vario S4 (Fg. Nr. 435/00101 – 05000, WAM435XXX00F05001 – 99999), 512 Vario SCR (Fg. Nr. 413/00101 – 99999), 513 Vario GEN 3 (Fg. Nr. WAM44021X00F00101 – 99999), 513 Vario S4 (Fg. Nr. 436/00101 – 05000, WAM436XXX00F05001 – 99999), 513 Vario SCR (Fg. Nr. 414/00101 – 99999), 514 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM44121X00F00101 – 99999), 514 Vario S4 (Fg. Nr. 437/00101 – 05000, WAM437XXX00F05001 – 99999), 514 Vario SCR (Fg. Nr. 415/00101 – 99999), 516 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM44221X00F00101 – 99999), 516 Vario S4 (Fg. Nr. 438/00101 – 05000, WAM438XXX00F05001 – 99999), 516 Vario SCR (Fg. Nr. 416/00101 – 99999)

716 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76121X00F00101 – 99999), 716 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76126X00F00101 – 99999), 716 Vario S4 (Fg. Nr. 739/00101 – 06000, WAM739XXX00F06001 – 99999), 716 Vario SCR (Fg. Nr. 733/00101 – 99999), 718 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76221X00F00101 – 99999), 718 Vario LRC GEN 6 (Fg. Nr. WAM76226X00F00101 – 99999), 718 Vario S4 (Fg. Nr. 740/00101 – 06000, WAM740XXX00F06001 – 99999), 718 Vario SCR (Fg. Nr. 734/00101 – 99999), 720 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76321X00F00101 – 99999), 720 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76326X00F00101 – 99999), 720 Vario S4 (Fg. Nr. 741/00101 – 06000, WAM741XXX00F06001 – 99999), 720 Vario SCR (Fg. Nr. 735/00101 – 99999), 722 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76421X00F00101 – 99999), 722 LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76426X00F00101 – 99999), 722 Vario S4 (Fg. Nr. 742/00101 – 06000, WAM742XXX00F06001 – 99999), 722 Vario SCR (Fg. Nr. 736/00101 – 99999), 724 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76521X00F00101 – 99999), 724 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76526X00F00101 – 99999), 724 Vario S4 (Fg. Nr. 743/00101 – 06000, WAM743XXX00F06001 – 99999), 724 Vario SCR (Fg. Nr. 737/00101 – 99999)

822 Vario S4 (Fg. Nr. 839/00101 – 05000, WAM839XXX00F05001 – 99999), 822 Vario SCR (Fg. Nr. 833/00101 – 99999), 824 Vario S4 (Fg. Nr. 840/00101 – 05000, WAM840XXX00F05001 – 99999), 824 Vario SCR (Fg. Nr. 834/00101 – 99999), 826 Vario S4 (Fg. Nr. 841/00101 – 05000, WAM841XXX00F05001 – 99999), 826 Vario SCR (Fg. Nr. 835/00101 – 99999), 828 Vario S4 (Fg. Nr. 842/00101 – 05000, WAM842XXX00F05001 – 99999), 828 Vario SCR (Fg. Nr. 836/00101 – 99999)

924 Vario SCR (Fg. Nr. 941/00101 – 99999), 924 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 941/01001 – 99999), 927 Vario S4 (Fg. Nr. 950/00101 – 05000, WAM950XXX00F05001 – 99999), 927 Vario SCR (Fg. Nr. 942/00101 – 99999), 916 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 942/01001-99999), 930 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95723X00F00101 – 99999), 930 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM96823X00F00101 – 99999), 930 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM95726X00F00101 – 99999), 930 Vario S4 (Fg. Nr. 951/00101 – 05000, WAM951XXX00F05001 – 99999), 930 Vario SCR (Fg. Nr. 943/00101 – 99999), 930 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 943/01001 – 99999), 933 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95823X00F00101 – 99999), 933 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM95826X00F00101 – 99999), 933 Vario S4 (Fg. Nr. 952/00101 – 05000, WAM952XXX00F05001 – 99999), 933 Vario SCR (Fg. Nr. 944/00101 – 99999), 933 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 944/01001 – 99999), 936 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95923X00F00101 – 99999), 936 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM95926X00F00101 – 99999), 936 Vario S4 (Fg. Nr. 953/00101 – 05000, WAM953XXX00F05001 – 99999), 936 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 945/01001 – 99999), 939 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM96023X00F00101 – 99999), 939 LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM96026X00F00101 – 99999), 939 Vario S4 (Fg. Nr. 954/00101 – 05000, WAM954XXX00F05001 – 99999), 939 Vario SCR (Fg. Nr. 946/00101 – 99999), 942 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM96123X00F00101 – 99999), 942 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM96126X00F00101 – 99999)

1038 Vario GEN2 (Fg. Nr. WAM53623X00F00101 – 99999), 1038 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM54423X00F00101 – 99999), 1038 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53626X00F00101 – 99999), 1038 Vario LRC GEN3 (Fg. Nr. WAM54426X00F00101 – 99999), 1038 Vario S4 (Fg. Nr. 527/00101 – 05000, WAM527XXX00F05001 – 99999), 1042 Vario GEN2 (Fg. Nr. WAM53723X00F00101 – 99999), 1042 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM54523X00F00101 – 99999), 1042 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53726X00F00101 – 99999), 1042 Vario LRC GEN3 (Fg. Nr. WAM54526X00F00101 – 99999), 1042 Vario S4 (Fg. Nr. 528/00101 – 05000, WAM528XXX00F05001 – 99999), 1046 Vario GEN2 (Fg. Nr. WAM53823X00F00101 – 99999), 1046 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM54623X00F00101 – 99999), 1046 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53826X00F00101 – 99999), 1046 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53826X00F00101 – 99999), 1046 Vario S4 (Fg. Nr. 529/00101 – 05000, WAM529XXX00F05001 – 99999), 1050 Vario GEN2 (Fg. Nr. WAM53923X00F00101 – 99999), 1050 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM54723X00F00101 – 99999), 1050 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53926X00F00101 – 99999), 1050 Vario LRC GEN3 (Fg. Nr. WAM54726X00F00101 – 99999), 1050 Vario S4 (Fg. Nr. 530/00101 – 05000, WAM530XXX00F05001 – 99999)

Hubsystem Anhängemaul:
938 Vario MT (Fg. Nr. EFF S/N JXXX1001 – LXXX9999, Bj. 18 – 20), 938 Vario MT (Fg. Nr. EFF S/N MXXX1001 – MXXX9999, Bj. 21), 940 Vario MT (Fg. Nr. EFF S/N JXXX1001 – LXXX9999. Bj. 18 – 20), 940 Vario MT (Fg. Nr. EFF S/N MXXX1001 – MXXX9999, Bj. 21), 943 Vario MT (Fg. Nr. EFF S/N JXXX1001 – LXXX9999, Bj. 18 – 20), 943 Vario MT (Fg. Nr. EFF S/N MXXX1001 – MXXX9999, Bj. 21)

"Kupplungsbetätigung:
Farmer 409 Vario (Fg. Nr. 409/00101 – 99999), 410 Vario (Fg. Nr. 410/00101 – 99999), 411 Vario (Fg. Nr. 411/00101 – 99999), 412 Vario (Fg. Nr. 412/00101 – 99999)

Favorit 509 C (Fg. Nr. 509/00101 – 99999), 510 C (Fg. Nr. 510/00101 – 99999), 512 C (Fg. Nr. 512/00101 – 99999), 514 C (Fg. Nr. 514/00101 – 99999), 515 C (Fg. Nr. 515/00101 – 99999)

Favorit 711 Vario (Fg. Nr. 711/00101 – 00200, 711/01001 – 08000), 712 Vario (Fg. Nr. 712/00101 – 00200, 712/01001 – 08000), 714 Vario (Fg. Nr. 714/00101 – 00200, 714/01001 – 08000), 716 Vario (Fg. Nr. 716/00101 – 00200, 716/01001 – 08000)

Favorit 816 (Fg. Nr. 816/00101 – 99999), 818 (Fg. Nr. 818/00101 – 99999), 822 (Fg. Nr. 822/00101 – 99999), 824 (Fg. Nr. 824/00101 – 99999)

Favorit 916 Vario (Fg. Nr. 916/00101 – 06000), 920 Vario (Fg. Nr. 920/00101 – 06000), 924 Vario (Fg. Nr. 924/00101 – 06000), 926 Vario (Fg. Nr. 926/00101 – 00700, 926/01001 – 06000)

207 Vario (Fg. Nr. 330/00101 – 99999), 207 F Vario (Fg. Nr. 260/00101 – 99999), 207 V Vario (Fg. Nr. 260/00101 – 99999), 207 Vario S3 (Fg. Nr. WAM300XXX00F00101 – 99999), 207 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM28621X00F00101 – 99999), 207 F Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM22321X00F00101 – 99999), 207 V Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM21521X00F00101 – 99999), 207 V Vario S3 (Fg. Nr. WAM232XXX00F00101 – 99999), 208 Vario (Fg. Nr. 331/00101 – 99999), 208 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM28721X00F00101 – 99999). 208 Vario S3 (Fg. Nr. WAM301XXX00F00101 – 99999), 208 F Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM22421X00F00101 – 99999), 208 F Vario S3 (Fg. Nr. WAM240XXX00F00101 – 99999), 208 V Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM21721X00F00101 – 99999), 208 V Vario S3 (Fg. Nr. WAM233XXX00F00101 – 99999), 209 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM28821X00F00101 – 99999), 209 Vario (Fg. Nr. 332/00101-99999), 209 Vario S3 (Fg. Nr. WAM302XXX00F00101 – 99999), 209 F Vario (Fg. Nr. 262/00101 – 99999), 209 F Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM22621X00F00101 – 99999), 209 F Vario S3 (Fg. Nr. WAM241XXX00F00101 – 99999), 209 P Vario (Fg. Nr. 272/00101 – 99999), 209 P Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM20021X00F00101 – 99999), 209 P Vario S3 (Fg. Nr. WAM251XXX00F00101 – 99999), 209 F Vario (Fg. Nr. 262/00101 – 99999), 209 V Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM21821X00F00101 – 99999), 209 V Vario S3 (Fg. Nr. WAM234XXX00F00101 – 99999), 210 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM28921X00F00101 – 99999), 210 Vario (Fg. Nr. 333/00101 – 99999), 210 Vario S3 (Fg. Nr. WAM303XXX00F00101 – 99999), 210 F Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM22721X00F00101 – 99999), 210 F Vario S3 (Fg. Nr. WAM242XXX00F00101 – 99999), 210 P Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM20121X00F00101 – 99999), 210 P Vario S3 (Fg. Nr. WAM252XXX00F00101 – 99999), 210 V Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM21921X00F00101 – 99999), 210 V Vario S3 (Fg. Nr. WAM235XXX00F00101 – 99999), 211 Vario (Fg. Nr. 334/00101 – 99999), 211 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM29821X00F00101 – 99999), 211 Vario S3 (Fg. Nr. WAM304XXX00F00101 – 99999), 211 F Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM22921X00F00101 – 99999), 211 F Vario S3 (Fg. Nr. WAM243XXX00F00101 – 99999), 211 P Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM20221X00F00101 – 99999), 211 P Vario S3 (Fg. Nr. WAM253XXX00F00101 – 99999), 211 V Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM22021X00F00101 – 99999), 211 V Vario S3 (Fg. Nr. WAM236XXX00F00101 – 99999)

309 Vario (Fg. Nr. 336/00101 – 99999), 309 Vario SCR (Fg. Nr. 322/00101 – 99999), 310 Vario (Fg. Nr. 337/00101 – 99999), 310 Vario S4 (Fg. Nr. 347/00101 – 05000, WAM347XXX00F05001 – 99999), 310 Vario SCR (Fg. Nr. 323/00101 – 99999), 311 Vario (Fg. Nr. 338/00101 – 99999), 311 Vario GEN4 (Fg. Nr. WAM35121X00F00101 – 99999), 311 Vario S4 (Fg. Nr. 348/00101 – 05000, WAM348XXX00F05001 – 99999), 311 Vario SCR (Fg. Nr. 324/00101 – 99999), 312 Vario (Fg. Nr. 339/00101 – 99999), 312 Vario GEN4 (Fg. Nr. WAM35221X00F00101 – 99999), 312 Vario S4 (Fg. Nr. 349/00101 – 05000, WAM349XXX00F05001 – 99999), 312 Vario SCR (Fg. Nr. 325/00101 – 99999), 313 Vario GEN4 (Fg. Nr. WAM35321X00F00101 – 99999), 313 Vario S4 (Fg. Nr. 350/00101 – 05000, WAM350XXX00F05001 – 99999), 313 Vario SCR (Fg. Nr. 340/00101 – 99999), 314 Vario GEN4 (Fg. Nr. WAM35421X00F00101 – 99999)

411 Vario (Fg. Nr. 400/00101 – 99999), 412 Vario (Fg. Nr. 401/00101 – 99999), 413 Vario (Fg. Nr. 402/00101 – 99999), 414 Vario (Fg. Nr. 403/00101 – 99999), 415 Vario (Fg. Nr. 404/00101 – 99999)

512 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM43921X00F00101 – 99999), 512 Vario S4 (Fg. Nr. 435/00101 – 05000, WAM435XXX00F05001 – 99999), 512 Vario SCR (Fg. Nr. 413/00101 – 99999), 513 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM44021X00F00101 – 99999), 513 Vario S4 (Fg. Nr. 436/00101 – 05000, WAM436XXX00F05001 – 99999), 513 Vario SCR (Fg. Nr. 414/00101 – 99999), 514 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM44121X00F00101 – 99999), 514 Vario S4 (Fg. Nr. 437/00101 – 05000, WAM437XXX00F05001 – 99999), 514 Vario SCR (Fg. Nr. 415/00101 – 99999), 516 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM44221X00F00101 – 99999), 516 Vario S4 (Fg. Nr. 438/00101 – 05000, WAM438XXX00F05001 – 99999), 516 Vario SCR (Fg. Nr. 416/00101 – 99999)

711 Vario (Fg. Nr. 711/00201 – 00300, 711/08001 – 99999), 712 Vario (Fg. Nr. 712/00201 – 00300, 711/08001 – 99999), 714 Vario (Fg. Nr. 714/00201 – 00300, 714/08001 – 99999), 714 Vario GEN 6 (WAM76021X00F00101 – 99999), 714 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76026X00F00101 – 99999), 714 Vario S4 (Fg. Nr. 738/00101 – 06000, WAM738XXX00F06001 – 99999), 714 Vario SCR (Fg. Nr. 732/00101 – 99999), 716 Vario (Fg. Nr. 716/00201 – 00300, 716/08001 – 99999), 716 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76121X00F00101 – 99999), 716 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76126X00F00101 – 99999), 716 Vario SCR (Fg. Nr. 733/00101 – 99999), 718 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76221X00F00101 – 99999), 718 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76226X00F00101 – 99999), 718 Vario SCR (Fg. Nr. 734/00101 – 99999), 720 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76321X00F00101 – 99999), 720 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76326X00F00101 – 99999), 720 Vario SCR (Fg. Nr. 735/00101 – 99999), 722 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76421X00F00101 – 99999), 722 LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76426X00F00101 – 99999), 722 Vario S4 (Fg. Nr. 742/00101 – 06000, WAM742XXX00F06001 – 99999), 722 Vario SCR (Fg. Nr. 736/00101 – 99999), 724 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76521X00F00101 – 99999), 724 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76526X00F00101 – 99999), 724 Vario S4 (Fg. Nr. 743/00101 – 06000, WAM743XXX00F06001 – 99999), 724 Vario SCR (Fg. Nr. 737/00101 – 99999)

815 Vario (Fg. Nr. 715/00101 – 99999), 817 Vario (Fg. Nr. 717/00101-99999), 818 Vario (Fg. Nr. 718/00101 – 99999), 819 Vario SCR (Fg. Nr. 832/00101 – 99999), 822 Vario S4 (Fg. Nr. 839/00101 – 05000, WAM839XXX00F05001 – 99999), 822 Vario SCR (Fg. Nr. 833/00101 – 99999), 824 Vario S4 (Fg. Nr. 840/00101 – 05000, WAM840XXX00F05001 – 99999), 824 Vario SCR (Fg. Nr. 834/00101 – 99999), 826 Vario S4 (Fg. Nr. 841/00101 – 05000, WAM841XXX00F05001 – 99999), 826 Vario SCR (Fg. Nr. 835/00101 – 99999), 828 Vario S4 (Fg. Nr. 842/00101 – 05000, WAM842XXX00F05001 – 99999), 828 Vario SCR (Fg. Nr. 836/00101 – 99999)

916 Vario (Fg. Nr. 916/06001 – 99999), 920 Vario (Fg. Nr. 916/06001 – 99999), 922 Vario (Fg. Nr. 919/00101 – 99999), 924 Vario (Fg. Nr. 922/00101 – 99999), 924 Vario (Fg. Nr. 924/06001 – 99999), 924 Vario SCR (Fg. Nr. 941/00101 – 99999), 924 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 941/01001 – 99999), 926 Vario (Fg. Nr. 926/00701 – 00800, 926/06001 – 99999), 927 Vario (Fg. Nr. 925/00101 – 99999), 927 Vario S4 (Fg. Nr. 950/00101 – 05000, WAM950XXX00F05001 – 99999), 927 Vario SCR (Fg. Nr. 942/00101 – 99999), 930 Vario (Fg. Nr. 930/00101 – 99999), 930 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95723X00F00101 – 99999), 930 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM96823X00F00101 – 99999), 930 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM95726X00F00101 – 99999), 930 Vario LRC GEN7 (WAM96826X00F00101 – 99999), 930 Vario S4 (Fg. Nr. 951/00101 – 05000, WAM951XXX00F05001 – 99999), 930 Vario SCR (Fg. Nr. 943/00101 – 99999), 930 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 943/01001 – 99999), 933 Vario (Fg. Nr. 931/00101 – 99999), 933 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95823X00F00101 – 99999), 933 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM96923X00F00101 – 99999), 933 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM95826X00F00101 – 99999), 933 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM96926X00F00101 – 99999), 933 Vario S4 (Fg. Nr. 952/00101 – 05000, WAM952XXX00F05001 – 99999), 933 Vario SCR (Fg. Nr. 944/00101 – 99999), 933 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 944/01001 – 99999), 936 Vario (Fg. Nr. 934/00101 – 99999), 936 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95923X00F00101 – 99999), 936 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM97023X00F00101 – 99999), 936 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM95926X00F00101 – 99999), 936 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM97026X00F00101 – 99999), 936 Vario S4 (Fg. Nr. 953/00101 – 05000, WAM953XXX00F05001 – 99999), 936 Vario SCR (Fg. Nr. 945/00101 – 99999), 936 Vario (Tier 3, Fg. Nr. 945/01001 – 99999), 939 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM96023X00F00101 – 99999), 939 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM97123X00F00101 – 99999), 939 LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM96026X00F00101 – 99999), 939 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM97126X00F00101 – 99999), 939 Vario S4 (Fg. Nr. 954/00101 – 05000, WAM954XXX00F05001 – 99999), 939 Vario SCR (Fg. Nr. 946/00101 – 99999), 942 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM96123X00F00101 – 99999), 942 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM97223X00F00101 – 99999), 942 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM96126X00F00101 – 99999), 942 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM97226X00F00101 – 99999)

1038 Vario GEN2 (Fg. Nr. WAM53623X00F00101 – 99999), 1038 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM54423X00F00101 – 99999), 1038 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53626X00F00101 – 99999), 1038 Vario LRC GEN3 (Fg. Nr. WAM54426X00F00101 – 99999), 1038 Vario S4 (Fg. Nr. 527/00101 – 05000, WAM527XXX00F05001 – 99999), 1042 Vario GEN2 (Fg. Nr. WAM53723X00F00101 – 99999), 1042 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM54523X00F00101 – 99999), 1042 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53726X00F00101 – 99999), 1042 Vario LRC GEN3 (Fg. Nr. WAM54526X00F00101 – 99999), 1042 Vario S4 (Fg. Nr. 528/00101 – 05000, WAM528XXX00F05001 – 99999), 1046 Vario GEN2 (Fg. Nr. WAM53823X00F00101 – 99999), 1046 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM54623X00F00101 – 99999), 1046 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53826X00F00101 – 99999), 1046 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53826X00F00101 – 99999), 1046 Vario S4 (Fg. Nr. 529/00101 – 05000, WAM529XXX00F05001 – 99999), 1050 Vario GEN2 (Fg. Nr. WAM53923X00F00101 – 99999), 1050 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM54723X00F00101 – 99999), 1050 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53926X00F00101 – 99999), 1050 Vario LRC GEN3 (Fg. Nr. WAM54726X00F00101 – 99999), 1050 Vario S4 (Fg. Nr. 530/00101 – 05000, WAM530XXX00F05001 – 99999)

Xylon 520 (Fg. Nr. 520/00101 – 99999), Xylon 522 (Fg. Nr. 522/00101 – 99999), Xylon 524 (Fg. Nr. 524/00101 – 99999)

Zapfwellenbetätigung
Farmer 307 (Fg. Nr. 307/00101 – 99999), 308 (Fg. Nr. 308/00101 – 99999), 309 (Fg. Nr. 308/00101 – 99999), 310 (Fg. Nr. 310/00101 – 99999), 312 (Fg. Nr. 312/00101 – 99999)

Fendt Feldhächsler
Auswurfbogen Endstück, Dreheinrichtung, Lagerung links, Rahmen, Achse hinten (Drehwinkel), Zylinder Zuführsystem

Katana 65 (Fg. Nr. 650/01001-99999), Katana 65 S4 (Fg. Nr. (652/00101 – 01100, WAM652XXX00F01101 – 99999), Katana 650 GEN3 (Fg. Nr. WAM65821X00F00101 – 99999), Katana 85 S4 (Fg. Nr. 653/00101 – 01100, WAM653XXX00F01101 – 99999)

Fendt Mähdrescher
Schrägförderer
Ideal 7 (Bj. 18, Fg. Nr. ZN2C0007P03010001 – 999), Ideal 7 (Bj. 19, Fg. Nr. ZN2G0007V03020001 – 999), Ideal 7 (Bj. 20 – 22, Fg. Nr. ZN2G0007H03030001 – 50999, 9AGC1012ELS000010 – 999), Ideal 8 (Bj. 18, Fg. Nr. ZN2C0007P03010001 – 999), Ideal 8 (Bj. 19, Fg. Nr. ZN2G0008C03020001 – 999), Ideal 8 (Bj. 20 – 22, Fg. Nr. ZN2G0008K03030001 – 50999, 9AGC1013JLS000010 – 999),
Ideal 9 (Bj. 18, Fg. Nr. ZN2C0007P03010001 – 999), Ideal 9 (Bj. 19, Fg. Nr. ZN2G0009C03020001 – 999), Ideal 9 (Bj. 20 – 22, Fg. Nr. ZN2G0009L03030001 – 50999, 9AGC1014JLS000016 – 999),
Ideal 10 (Bj. 21 – 22, Fg. Nr. ZN2G0010C03010001 – 999)

Massey Ferguson Mähdrescher
Schrägförderer
Ideal 7 (Bj. 18, Fg. Nr. ZN2C0007P03010001 – 999), Ideal 7 (Bj. 19, Fg. Nr. ZN2G0007V03020001 – 999), Ideal 7 (Bj. 20 – 22, Fg. Nr. ZN2G0007H03030001 – 50999, 9AGC1012ELS000010 – 999)
Ideal 8 (Bj. 18, Fg. Nr. ZN2C0007P03010001 – 999), Ideal 8 (Bj. 19, Fg. Nr. ZN2G0008C03020001 – 999), Ideal 8 (Bj. 20 – 22, Fg. Nr. ZN2G0008K03030001 – 50999, 9AGC1013JLS000010 – 999)
Ideal 9 (Bj. 18, Fg. Nr. ZN2C0007P03010001 – 999), Ideal 9 (Bj. 19, Fg. Nr. ZN2G0009